Hva er eiendomsskatt?

Angi beløpet for dette lånet.
kr
Omtrentlig kostnad  5 år
kr 0/md*
+
Våre partnere kan gi deg en gunstigere rente hvis du velger å konsolidere lånene dine. På denne måten "kjøper de ut" deler eller hele lånesituasjonen din og slår dem derfor sammen til et enkelt lån
Din e-post er påkrevd slik at vi kan kontakte og sende ut informasjon om søknaden din til deg. Dersom et bud aksepteres, vil bankene også kommunisere med deg via denne e-posten.
Telefonnummeret ditt er påkrevd slik at vi kan gi deg informasjon om søknaden din. Dersom et bud aksepteres, vil bankene også kommunisere med deg ved å bruke dette telefonnummeret.
Ved å starte søknaden, godkjenner jeg både brukeravtale og privacy policy, og bekrefter mitt norske statsborgerskap.
Totalt lånebeløp

310000 kr

           
nedbetalningstid

5 år

Eksempel: Renten er variable og settes individuelt. 0 kr over 5 år, nom. NaN%, eff. 0% kost. 0 kr, tot. 0 kr. Nedbet tid 1-15 år. Eff.rente: 6,82%-48,76%.

Trygt og sikkert
Eiendomsskatt
Fradrag og satser
Kommunal eiendomsskatt
Eiendomsskatt
Fradrag og satser
Kommunal eiendomsskatt

Eiendomsskatt er en form for skatt som kommuner kan kreve inn fra deg som eier eiendom, basert på verdien av eiendommen. Skatten er en lokal skatt som brukes til å finansiere kommunale tjenester og infrastruktur, som skoler, veier, renovasjon, og sosiale tjenester.

Verdien av eiendommen fastsettes vanligvis gjennom en takseringsprosess, og eiendomsskatten beregnes som en prosentandel av eiendommens verdi. Eiendomsskatten varierer fra kommune til kommune og kan omfatte ulike satser og fradrag avhengig av eiendomstype og lokale regler.

Kommunal eiendomsskatt

Kommunal eiendomsskatt er en skatt som innføres av kommunene i Norge på eiendommer innenfor deres geografiske område. Det er kommunestyret i hver kommune som har myndighet til å innføre og fastsette eiendomsskattesatsene. Skatten gjelder ulike typer eiendommer som boliger, fritidseiendommer, næringsbygg og tomter.

Beregningen av eiendomsskatten baserer seg vanligvis på eiendommens ligningsverdi, fastsatt av Skatteetaten. Kommunen kan tilpasse denne verdien etter lokale forhold. Eiendomsskattesatsene varierer mellom kommuner og avhenger av eiendommens type og størrelse. Noen kommuner tilbyr fradrag eller unntak, for eksempel for boligeiere med lav inntekt.

Eksempler på eiendomsskatt

Eiendomstype Skattegrunnlag Skattesats Beregnet eiendomsskatt
Boligeiendom 3 000 000 kr 3 promille 9 000 kr
Fritidseiendom (hytte) 1 500 000 kr 2 promille 3 000 kr
Næringsbygg 10 000 000 kr 5 promille 50 000 kr
Kraftanlegg 50 000 000 kr 10 promille 500 000 kr

I dette eksempelet viser tabellen forskjellige eiendomstyper med deres skattegrunnlag (verdi av eiendommen), tilhørende skattesatser og den beregnede eiendomsskatten basert på disse faktorene. Skattesatsen angis vanligvis som et antall promille (‰) av eiendommens verdi. Eiendomsskatten beregnes ved å multiplisere skattegrunnlaget med skattesatsen.

Eiendomsskatt betales to ganger i året

Eiendomseiere har rett til å klage dersom de mener verdsettelsen er urimelig eller feil. Eiendomsskatten betales normalt to ganger i året, vanligvis med forfall i mars/april og september/oktober. Inntektene fra eiendomsskatten brukes av kommunene til å finansiere offentlige tjenester som skoler, veier, renovasjon og annen kommunal virksomhet.

Det er viktig å være oppmerksom på at reglene og praksisen for kommunal eiendomsskatt kan variere mellom ulike kommuner. Kommunestyret har muligheten til å innføre eiendomsskatt på ulike områder i kommunen:

 • På all fast eiendom i hele kommunen.
 • På all fast eiendom i hele kommunen unntatt næringsbygg, kraftanlegg, kraftnett, vindkraftverk og petroleumsanlegg.
 • Kun på fast eiendom i områder som er bygget ut som byområder.
 • Både på fast eiendom i byområder og på næringsbygg, kraftanlegg, kraftnett, vindkraftverk og petroleumsanlegg.
 • Både på fast eiendom i byområder og på kraftanlegg, kraftnett, vindkraftverk og petroleumsanlegg.
 • Kun på næringsbygg, kraftanlegg, kraftnett, vindkraftverk og petroleumsanlegg.
 • Kun på kraftanlegg, kraftnett, vindkraftverk og petroleumsanlegg.

Verdisettelse av eiendom

Eiendomsverdien fastsettes vanligvis gjennom en takseringsprosess utført av autoriserte takstmenn. Takstmannen vurderer eiendommen basert på flere faktorer, inkludert størrelse, beliggenhet, alder, stand, og spesielle egenskaper.

Les også: Hvor mye skatt skal jeg betale?

Metoder for verdisettelse

Takseringen kan baseres på ulike metoder:

 • Sammenligningsmetoden: Eiendommens verdi sammenlignes med nylig solgte eiendommer i samme område.
 • Inntjeningsmetoden: For kommersielle eiendommer brukes inntjeningspotensialet til eiendommen til å beregne verdien.
 • Kostnadsmetoden: Verdien baseres på kostnaden ved å erstatte eiendommen med en tilsvarende ny eiendom.
 • Takstrapport: Takstmannen utarbeider en takstrapport som dokumenterer den beregnede verdien av eiendommen basert på inspeksjon og analyse.

Avgjørelse om eiendomsskatt

Kommunestyret har myndighet til å bestemme om det skal innføres eiendomsskatt, og i så fall på hvilke områder og eiendommer. Hvis eiendomsskatt innføres, brukes den takserte verdien av eiendommen som grunnlag for å beregne skatten. Vanligvis er eiendomsskatt en prosentandel av eiendommens verdigrunnlag. Kommunestyret kan velge blant ulike alternativer for å avgrense eiendomsskatten:

 • Skatt på all fast eiendom i kommunen.
 • Skatt bare på eiendommer i byområder.
 • Skatt kun på næringsbygg eller spesifikke typer eiendommer som kraftanlegg eller petroleumsanlegg.

Kommunestyret fastsetter skattesatsen basert på hvor mye inntekter som kreves og hvilken prosentandel av eiendommens verdi som skal betales som skatt.

Fradrag og satser på eiendomsskatt

Det finnes fradrag og forskjellige satser som gjelder for de som betaler eiendomsskatt. Her er noen vanlige fradrag og satser:

Bunnfradrag

De fleste kommuner har et bunnfradrag som trekkes fra eiendomsskatten. Dette fradraget kan variere fra kommune til kommune og er ofte en fast sum eller en prosentandel av eiendommens verdi.

Fradrag for gjeld

Noen kommuner tillater fradrag for gjeld knyttet til eiendommen. Dette betyr at gjeldsbeløpet kan trekkes fra eiendommens skattepliktige verdi. Kostnader knyttet til vedlikehold eller nødvendige utbedringer av eiendommen kan i noen tilfeller være fradragsberettigede.

Generell skattesats

Kommunen fastsetter en generell skattesats som brukes til å beregne eiendomsskatten. Denne skattesatsen kan variere avhengig av kommunens behov og politiske beslutninger.

Differensierte skattesatser

Noen kommuner kan ha differensierte skattesatser basert på eiendomstype. For eksempel kan skattesatsen være lavere for primærboliger enn for sekundærboliger eller fritidseiendommer.

Klagerett

Klageretten gir deg som eiendomseier mulighet til å klage på eiendomsskatten du betaler hvis du mener at skattegrunnlaget eller beregningen er feil. Her er informasjon om klageretten og når du kan klage på eiendomsskatten din:

Klagefrist

Du har rett til å klage på eiendomsskatten du betaler. Klagefristen er normalt seks uker fra du mottar eiendomsskattetaksten fra kommunen.

 • Årsaker til klage:  Hvis du mener at verdien som er lagt til grunn for eiendomsskatten er feil, for eksempel for høy, kan du klage. Du kan legge ved dokumentasjon som viser at eiendommen er verdt mindre enn det som er lagt til grunn.
 • Hvis det er feil i beregningen av eiendomsskatten, for eksempel feil skattesats eller manglende fradrag, kan du klage og be om at beregningen korrigeres.

Hvis du mener du har grunnlag for en klage, skriv en klage til kommunens eiendomsskattekontor innen klagefristen. Klagen må være skriftlig og begrunnet. Du kan legge ved relevant dokumentasjon som støtter klagen din.

Kommunen vil vurdere klagen din og ta stilling til om eiendomsskatten skal endres. De kan be om ytterligere dokumentasjon eller informasjon hvis nødvendig.

 

Sambla forklarer - Hva er eiendomsskatt?

Hva er eiendomsskatt og hva brukes inntektene til?

Eiendomsskatt er en skatt kommuner kan kreve inn basert på eiendomsverdien. Inntektene brukes til å finansiere lokale tjenester som skoler, veier og renovasjon.

Hvordan beregnes eiendomsskatt?

Eiendomsskatten beregnes som en prosentandel av eiendommens verdigrunnlag, fastsatt gjennom en takseringsprosess.

Hvordan kan jeg klage på eiendomsskatten min?

Du kan klage på eiendomsskatten hvis du mener verdsettelsen eller beregningen er feil. Klagen må sendes skriftlig til kommunens eiendomsskattekontor innen klagefristen.

Hva er vanlige fradrag og satser for eiendomsskatt?

Vanlige fradrag inkluderer bunnfradrag og fradrag for gjeld knyttet til eiendommen. Kommunen fastsetter også generelle skattesatser som varierer avhengig av eiendomstype.

Bankene vi sammenligner

Vis mer