Hvordan spare i fond - en guide til fondssparing

Angi beløpet for dette lånet.
kr
Omtrentlig kostnad  5 år
kr 0/md*
+
Våre partnere kan gi deg en gunstigere rente hvis du velger å konsolidere lånene dine. På denne måten "kjøper de ut" deler eller hele lånesituasjonen din og slår dem derfor sammen til et enkelt lån
Din e-post er påkrevd slik at vi kan kontakte og sende ut informasjon om søknaden din til deg. Dersom et bud aksepteres, vil bankene også kommunisere med deg via denne e-posten.
Telefonnummeret ditt er påkrevd slik at vi kan gi deg informasjon om søknaden din. Dersom et bud aksepteres, vil bankene også kommunisere med deg ved å bruke dette telefonnummeret.
Ved å starte søknaden, godkjenner jeg både brukeravtale og privacy policy, og bekrefter mitt norske statsborgerskap.
Totalt lånebeløp

310000 kr

           
nedbetalningstid

5 år

Eksempel: Renten er variable og settes individuelt. 0 kr over 5 år, nom. NaN%, eff. 0% kost. 0 kr, tot. 0 kr. Nedbet tid 1-15 år. Eff.rente: 6,82%-48,76%.

Trygt og sikkert
Spare i fond
Langsiktig sparing
Ulike fondstyper
Spare i fond
Langsiktig sparing
Ulike fondstyper

Fondssparing er en investeringsmetode der du plasserer pengene dine i fond. Et fond er en samling av verdipapirer, som kan være aksjer, obligasjoner eller andre finansielle instrumenter. Ved å investere i fond deler du risikoen med andre investorer, samtidig som du har muligheten til å oppnå avkastning på dine investerte midler.

Fordelene med å spare i fond 

 1. Diversifisering: Ved å investere i fond får du muligheten til å spre investeringen din på en rekke verdipapirer. Dette reduserer risikoen ved å ha alt investert i én enkelt aksje eller obligasjon. Ved å diversifisere kan du dra nytte av avkastning fra ulike sektorer og markeder.
 2. Profesjonell forvaltning: Fondene forvaltes av profesjonelle fondsforvaltere som har ekspertise og erfaring innenfor finansmarkedet. Disse forvalterne tar beslutninger om kjøp og salg av verdipapirer basert på grundig analyse og kunnskap. Du kan dra nytte av deres kompetanse og evne til å ta veloverveide investeringsbeslutninger.
 3. Tilgang til ulike markeder og verdipapirer: Fond gir deg muligheten til å investere i ulike geografiske regioner og sektorer som du kanskje ikke har tilgang til på egen hånd. Du kan velge fond som fokuserer på aksjer, obligasjoner, eiendom eller råvarer, avhengig av dine investeringsmål og risikotoleranse.
 4. Automatisk sparing: Fondssparing gir deg muligheten til å sette opp månedlig eller jevnlig sparing. Dette gjør det enkelt og praktisk å spare regelmessig over tid. Automatisk sparing bidrar til å bygge opp en formue over tid uten at det krever mye innsats og oppfølging.
 5. Potensialet for avkastning: Fondssparing gir deg muligheten til å dra nytte av potensialet for langsiktig avkastning. Historisk sett har fondsinvesteringer vist seg å kunne gi bedre avkastning enn tradisjonell bankinnskudd over tid. Selv om det også innebærer risiko, kan fondssparing være et godt alternativ for å øke formuen din over tid.

Det er viktig å merke seg at fondssparing innebærer risiko, og at avkastning ikke er garantert. Det er viktig å gjøre grundig research, diversifisere investeringene og vurdere sin egen risikotoleranse før man begynner å spare i fond. Det kan være lurt å konsultere med en finansiell rådgiver for å få mer personlig veiledning basert på din økonomiske situasjon og mål.

Fondstyper og avkastningspotensial

Avkastningspotensialet til et fond avhenger av fondstypen og investeringsstrategien som følges. Her er en oversikt over ulike fond du kan investere i: 

Aksjefond

Aksjefond har vanligvis høyere risiko på grunn av volatiliteten i aksjemarkedet. Avkastningen kan være betydelig høyere på lang sikt, men kortsiktige svingninger kan føre til tap. Aksjefond er egnet for investorer med lengre tidshorisont og høyere risikotoleranse.

Indeksfond

Indeksfond har også risiko knyttet til aksjemarkedet, men med lavere kostnader og mindre risiko for underprestasjon i forhold til indeksen de følger. Avkastningen i indeksfond vil være nært knyttet til markedsutviklingen. Indeksfond er egnet for investorer som ønsker eksponering mot aksjemarkedet med lavere kostnader og mindre aktiv risiko.

Kombinasjonsfond

Kombinasjonsfond balanserer risiko ved å kombinere aksjer og rentepapirer. Risikoen vil avhenge av fordelingen mellom aksjer og rentepapirer i fondet. Avkastningen vil være moderat sammenlignet med rentefond og aksjefond. Kombinasjonsfond er egnet for de som ønsker en balanse mellom avkastning og risiko.

Rentefond

Rentefond har generelt sett lavere risiko sammenlignet med aksjefond, da de investerer hovedsakelig i obligasjoner og rentepapirer. Avkastningen vil være lavere enn aksjefond, men risikoen for store tap er også mindre. Rentefond er egnet for investorer med en mer konservativ risikotoleranse eller kortere tidshorisont.

Risikonivået i fondssparing bør også ta hensyn til tidshorisonten

 • Kortsiktig tidshorisont: For investorer med en kort tidshorisont, for eksempel mindre enn tre år, anbefales det å velge fond med lavere risiko, som rentefond eller kortsiktige obligasjonsfond. Dette gir større stabilitet og reduserer risikoen for å oppleve betydelige tap rett før behovet for midlene oppstår.
 • Langsiktig tidshorisont: For investorer som har en lengre tidshorisont, for eksempel fem år eller mer, kan aksjefond eller kombinasjonsfond være aktuelle. Disse fondene gir mulighet for høyere avkastning over tid, samtidig som de tar hensyn til kortsiktige svingninger.

Det er viktig å merke seg at risikonivået kan variere innenfor en fondstype avhengig av forvalterens investeringsstrategi og porteføljesammensetning. Det anbefales å lese nøye gjennom prospektet og fondets dokumentasjon for å forstå fondets risikoprofil og gjøre en vurdering basert på din egen risikotoleranse og investeringsmål. 

Faktorer å vurdere ved fondsinvestering 

Det finnes flere faktorer å ta hensyn til når du skal velge riktig fond. Her er noen viktige punkter du bør vurdere:

 1. Historisk avkastning: Ta en titt på fondets historiske avkastning over tid. Dette vil gi deg en indikasjon på hvordan fondet har prestert tidligere. Husk imidlertid at historisk avkastning ikke garanterer fremtidig avkastning.
 2. Kostnader: Vurder fondets kostnader, inkludert forvaltningshonorar, kjøps- og salgsgebyrer, og eventuelle andre administrative kostnader. Høyere kostnader kan spise opp en betydelig del av avkastningen over tid, så det kan være fordelsaktig å velge fond med lavere kostnader.
 3. Forvalterens erfaring og omdømme: Sjekk fondets forvalteres erfaring, kompetanse og omdømme. Se etter forvaltere som har en solid track record og har vist seg å oppnå gode resultater over tid.
 4. Fondets investeringsstrategi: Forstå fondets investeringsstrategi og se om den samsvarer med dine investeringsmål og risikotoleranse. Sørg for å lese fondets prospekt og dokumentasjon for å få innsikt i hvilke typer verdipapirer fondet investerer i og hvilke markeder det har eksponering mot.
 5. Fondets størrelse og popularitet: Vurder størrelsen på fondet og populariteten blant investorene. Større fond kan ha fordeler når det gjelder likviditet og ressurser, mens populære fond kan være et signal om at det blir forvaltet av dyktige aktører.
 6. Risikovurdering: Vurder risikonivået og risikoprofilen til fondet. Tenk på din egen risikotoleranse og hvor komfortabel du er med svingninger i fondets verdi. Fond med høy risiko kan gi høyere avkastning, men kan også være utsatt for større tap.
 7. Diversifisering: Vurder diversifiseringen av fondet. Sjekk hvor bredt fondet er investert i ulike selskaper, sektorer og regioner for å redusere risikoen knyttet til enkeltinvesteringer.
 8. Les prospekt og dokumentasjon: Les nøye gjennom fondets prospekt, faktaark og andre dokumenter. Disse vil gi deg mer detaljert informasjon om fondets mål, investeringspolitikk, risikofaktorer og andre relevante opplysninger.

Husk at valg av fond bør tilpasses dine individuelle behov, økonomiske situasjon og investeringsmål. Det kan være lurt å konsultere med en finansiell rådgiver som kan hjelpe deg med å identifisere de fondene som passer best for deg og gi deg mer spesifikk veiledning basert på din situasjon.

Langsiktig sparing eller betaling av lån

Valget mellom å spare i fond og betale ned lån avhenger av flere faktorer, inkludert dine individuelle økonomiske mål og din risikotoleranse. Her er noen punkter å vurdere:

 1. Renten på lånet: Vurder renten på lånet du har. Hvis renten er høy, kan det være lurt å prioritere nedbetaling av lånet for å redusere den totale rentekostnaden over tid. Hvis renten er lav, kan det være mer lønnsomt å spare i fond som forventes å gi høyere avkastning over tid.
 2. Økonomisk stabilitet: Vurder din økonomiske situasjon og stabilitet. Hvis du har betydelige økonomiske forpliktelser eller usikkerhet i inntekten din, kan det være lurt å prioritere betaling av lån for å redusere gjeldsbyrden og øke økonomisk stabilitet. Å ha mindre gjeld kan gi større økonomisk fleksibilitet på lengre sikt.
 3. Økonomiske mål: Definer dine økonomiske mål. Hvis du har langsiktige mål som pensjonssparing, utdannelse for barna eller kjøp av bolig, kan sparing i fond være hensiktsmessig for å bygge opp kapital og dra nytte av langsiktige avkastningsmuligheter.
 4. Diversifisering og risiko: Vurder din risikotoleranse og ønske om diversifisering. Investeringsfond gir muligheten til å spre investeringene dine over ulike verdipapirer og sektorer, noe som kan redusere risikoen knyttet til enkeltinvesteringer. Dette kan gi deg muligheten til å oppnå høyere avkastning på lengre sikt, men det er også forbundet med visse risikoer.
 5. Skattefordeler: Vurder om det er eventuelle skattefordeler knyttet til å betale ned lånet eller investere i fond. I noen tilfeller kan rentefradrag eller skattefordeler på investeringer påvirke beslutningen din.

Det er viktig å merke seg at valget mellom langsiktig sparing og betaling av lån ikke trenger å være enten/eller. Det kan være en balanse mellom de to strategiene basert på dine økonomiske prioriteringer. For eksempel kan du vurdere å betale ned et høyt rentelån først, samtidig som du starter en langsiktig spareplan.

Tips for effektiv fondssparing

 1. Jevnlig sparing: En viktig strategi for å oppnå effektiv fondssparing er å spare jevnlig over tid. Ved å spare faste beløp regelmessig, uavhengig av markedssvingninger, kan du dra nytte av kostnadsgjennomsnittlig effekt. Dette innebærer at du kjøper flere andeler når prisene er lave og færre andeler når prisene er høye. Dette kan bidra til å jevne ut volatiliteten og øke den gjennomsnittlige avkastningen over tid.
 2. Hold deg til spareplanen: Det er viktig å holde seg til din langsiktige spareplan og unngå impulsive beslutninger basert på kortsiktige markedssvingninger. Markedet kan være volatilt, og impulsive beslutninger kan føre til feilinvesteringer eller tap. Ha tillit til din investeringsstrategi og husk at fondssparing er en langsiktig prosess.
 3. Diversifisering: Sørg for å diversifisere din fondsportefølje ved å investere i ulike typer fond (f.eks. aksjefond, rentefond, kombinasjonsfond) og geografiske områder. Dette vil bidra til å spre risikoen og potensielt gi bedre avkastning.
 4. Regelmessig gjennomgang: Gjennomgå fondene dine regelmessig for å vurdere deres ytelse og sammenligne dem med relevante indekser eller mål. Dette hjelper deg med å identifisere eventuelle underpresterende fond eller behov for justeringer i din fondsfordeling.
 5. Tidshorisont og risikoredusering: Nærmer du deg pensjonsalder eller har kortere tidshorisont, kan det være lurt å gradvis redusere risikoen i din fondsportefølje. Dette kan innebære å flytte en del av fondene dine til mindre risikable alternativer, som rentefond, for å beskytte de opparbeidede midlene dine.
 6. Utnytt skattefordeler: Sjekk om det er eventuelle skattefordeler eller gunstige skatteregler knyttet til fondssparing i ditt land. Dette kan bidra til å øke den effektive avkastningen på investeringene dine over tid.
 7. Oppdater kunnskap og få rådgivning: Hold deg oppdatert på utviklingen i fondsmarkedet og økonomiske trender. Les relevante nyheter og analyser, og vurder å søke råd fra en finansiell rådgiver for å optimalisere fondssparingen din basert på din individuelle situasjon.

Husk at fondssparing innebærer risiko, og det er viktig å gjøre grundig forskning og vurdere din egen risikotoleranse før du tar investeringsbeslutninger.

Kan jeg ta opp lån for å investere i fond? 

Ja, det er mulig å ta opp lån for å investere i fond. Dette kalles gjerne for belåning av investeringer. Mange banker og finansinstitusjoner tilbyr belåningsordninger der du kan bruke fondene dine som sikkerhet for lånet.

Belåning av investeringer kan gi deg muligheten til å øke din totale investeringskapital og potensielt øke avkastningen på investeringene dine. Dette kan være spesielt attraktivt hvis du forventer høyere avkastning på investeringene dine enn lånerenten du betaler. Det kan også hjelpe deg med å diversifisere porteføljen din og spre risikoen.

Økt risiko med belåning av investeringsmidler 

Det er viktig å være oppmerksom på at belåning av investeringer også innebærer en økt risiko. Hvis investeringene dine ikke gir den forventede avkastningen, kan du ende opp med å tape både investert kapital og betalingsevne for lånet.

 Det er derfor viktig å nøye vurdere din økonomiske situasjon, risikotoleranse og investeringsstrategi før du bestemmer deg for å ta opp lån for å investere i fond. Det kan være lurt å konsultere en finansiell rådgiver for å få mer spesifikk veiledning basert på din individuelle situasjon.

Spørsmål og svar – Hvordan spare i fond

Hvorfor kan diversifisering være en fordel ved fondssparing?

Diversifisering ved å investere i fond reduserer risikoen ved å spre investeringene på flere verdipapirer, sektorer og markeder, og gir muligheten til å dra nytte av avkastning fra ulike områder.

Hva er fordelen med å velge fond som har profesjonell forvaltning?

Fondene forvaltes av profesjonelle fondsforvaltere som har kunnskap og erfaring innen finansmarkedet. Deres kompetanse og evne til å ta veloverveide investeringsbeslutninger kan være en fordel for investorer.

Hva bør man vurdere når man velger fond?

Når du velger fond bør du vurdere faktorer som fondets historiske avkastning, kostnader, forvalterens erfaring, investeringsstrategi, fondets størrelse og popularitet, risikovurdering, diversifisering og grundig lesning av prospekt og dokumentasjon.

Hvilket fond kan være egnet for investorer med kort tidshorisont?

For investorer med en kort tidshorisont, som ønsker større stabilitet og mindre risiko, kan fond som rentefond eller kortsiktige obligasjonsfond være egnet valg.

Bankene vi sammenligner

Vis mer