Skatt på utbytte 2024

Angi beløpet for dette lånet.
kr
Omtrentlig kostnad  5 år
kr 0/md*
+
Våre partnere kan gi deg en gunstigere rente hvis du velger å konsolidere lånene dine. På denne måten "kjøper de ut" deler eller hele lånesituasjonen din og slår dem derfor sammen til et enkelt lån
Din e-post er påkrevd slik at vi kan kontakte og sende ut informasjon om søknaden din til deg. Dersom et bud aksepteres, vil bankene også kommunisere med deg via denne e-posten.
Telefonnummeret ditt er påkrevd slik at vi kan gi deg informasjon om søknaden din. Dersom et bud aksepteres, vil bankene også kommunisere med deg ved å bruke dette telefonnummeret.
Ved å starte søknaden, godkjenner jeg både brukeravtale og privacy policy, og bekrefter mitt norske statsborgerskap.
Totalt lånebeløp

310000 kr

           
nedbetalningstid

5 år

Eksempel: Renten er variable og settes individuelt. 0 kr over 5 år, nom. NaN%, eff. 0% kost. 0 kr, tot. 0 kr. Nedbet tid 1-15 år. Eff.rente: 6,82%-48,76%.

Trygt og sikkert
Skatt på utbytte
Skjermingsfradrag og skjermingsrente
Slik betaler du skatten
Skatt på utbytte
Skjermingsfradrag og skjermingsrente
Slik betaler du skatten

Utbytte er en form for utdeling av overskudd til aksjonærer i et selskap. Når du mottar utbytte, er det viktig å være klar over skattereglene som gjelder for dette inntektsområdet. I denne artikkelen vil vi utforske skatt på utbytte i 2023, og hvordan du kan beregne og betale skatt.

Hva er utbytte?

Utbytte er en del av selskapets overskudd som blir fordelt til aksjonærene. Dette kan være i form av kontanter, aksjer eller andre eiendeler. Utbyttet blir vanligvis utbetalt i forhold til antall aksjer hver aksjonær eier.

Aksjonærmodellen

Aksjonærmodellen er det norske skattesystemet som gjelder for aksjonærer som mottar utbytte. Skatten beregnes basert på aksjonærens personlige inntektsskattesats, etter fradrag og skjerming.

Skjermingsfradrag

Skjermingsfradraget er en skattemessig fordel for privatpersoner som mottar utbytte fra aksjeselskaper. Det er et fradrag som reduserer den skattepliktige inntekten fra utbytte.

For inntektsåret 2024 er skatten på utbytte 37,8%. Skjermingsfradraget er et skattefradrag som gjør en del av aksjeinntektene, overskudd i enkeltpersonforetak og renteinntekter på lån til aksjeselskap skattefrie.

Formelen for å beregne skjermingsfradraget er:

Skjermingsgrunnlag x skjermingsrente = skjermingsfradraget.

Skjermingsfradraget kan akkumuleres over tid dersom det ikke benyttes. Hvis du for eksempel ikke selger aksjene eller mottar utbytte i flere år, vil skjermingsfradraget øke og kunne benyttes senere.

Skjermingsfradraget bidrar til å redusere den skattepliktige inntekten fra utbytte og gir dermed en skattemessig fordel for aksjonærer. Vær oppmerksom på at skjermingsfradraget varierer avhengig av type inntekt og gjeldende skjermingsrente fastsatt av Skatteetaten.

Hva er skjermingsrente?

Skjermingsrenten er en rentesats som fastsettes av Skatteetaten hvert år. Renten brukes til å beregne skjermingsfradraget, som er et skattefradrag for privatpersoner som eier aksjer eller mottar utbytte.

Skjermingsrenten brukes for å justere den skattefrie delen av aksjeinntekter, overskudd i enkeltpersonforetak og renteinntekter på lån til aksjeselskap. Renten tar hensyn til forventet avkastning på investeringene og skal sikre at kun inntekter som overstiger den forventede avkastningen blir skattepliktig.

Skatteetaten fastsetter skjermingsrenten hvert år basert på markedsforholdene og inflasjonen. Renten kan variere fra år til år, og det kan være ulike skjermingsrenter for forskjellige typer inntekter.

For skjermingsfradraget knyttet til utbytte, brukes skjermingsrenten for aksjeinntekter.

Ved å multiplisere skjermingsgrunnlaget med skjermingsrenten, kan man beregne det årlige skjermingsfradraget og dermed redusere den skattepliktige inntekten fra utbytte. Det er viktig å sjekke den aktuelle skjermingsrenten fastsatt av Skatteetaten for hvert inntektsår for å beregne skjermingsfradraget korrekt.

Utbytte eller aksjegevinst

Det er viktig å skille mellom utbytte og aksjegevinster. Utbytte er en direkte utdeling av selskapets overskudd til aksjonærene, mens aksjegevinster oppstår når en aksje selges til en høyere pris enn den kjøptes for. Disse to inntektstypene har forskjellige skatteregler og beregningsmetoder.

Slik beregnes skatt på utbytte

For å illustrere hvordan skatt på utbytte beregnes, kan vi se på følgende eksempel:

  • La oss si at du mottar 150 000 kroner i utbytte i 2024. Vi beregner skatten med utgangspunkt i dette beløpet.
  • Først må vi oppjustere utbyttebeløpet ved å multiplisere det med faktortallet for 2024, som er 1,72.
  • 150,000 x 1,72 = 258,000 kroner. Deretter beregner vi skatten ved å multiplisere det oppjusterte beløpet med skattesatsen på 22%.
  • 258,000 x 0,22 = 56,760. Med dette eksemplet vil skatten på 150 000 kroner være 56 760 kroner.

Det er viktig å merke seg at dette eksempelet kun tar hensyn til oppjusteringen og den generelle skattesatsen, og det inkluderer ikke eventuelle skjermingsfradrag.

Beregningen vil variere avhengig av din personlige inntektsskattesats og eventuelle fradrag som kan gjelde. Ved å bruke disse stegene og tilpasse tallene etter ditt utbyttebeløp og gjeldende skatteregler, kan du beregne skatten på utbyttet ditt for inntektsåret 2024.

Utbytteskatt og selskapsskatt

  • La oss si at selskapet har et overskudd på 200 000 kroner. Selskapsskatten vil da bli 44 000 kroner (22 prosent av 200 000 kroner). Etter selskapsskatten gjenstår 156 000 kroner.
  • Dersom dette beløpet blir utbetalt som utbytte, vil utbytteskatten bli 58 968 kroner (37,8 prosent av 156 000 kroner).

Den samlede skattebelastningen for både selskapet og aksjonæren blir dermed 102 968 kroner. Dette tilsvarer en skatteprosent på omtrent 51,5 prosent av det opprinnelige overskuddet på 200 000 kroner. Dette eksempelet tar ikke hensyn til eventuelle skjermingsfradrag.

Slik betaler du skatten

Skatt på utbytte betales gjennom den ordinære skatteprosessen. Dersom du har mottatt utbytte, vil dette bli rapportert i skattemeldingen din. Du kan enten betale skatten ved å endre forskuddsskattene dine eller ved å gjøre opp betalingen i årsoppgjøret.

Når utbetales utbytte?

Tidspunktet for utbetaling av utbytte varierer fra selskap til selskap. Mange selskaper betaler utbyttet en gang i året, vanligvis etter at årsregnskapet er godkjent på generalforsamlingen. Du kan følge med på kommunikasjon fra selskapet ditt for å være oppdatert om utbetalingsdatoer.

Innrapportering av utbytte

Som aksjonær er det ditt ansvar å rapportere utbytte korrekt til Skatteetaten. Utbyttet skal inkluderes i skattemeldingen din som en del av din totale inntekt. Vær nøye med å følge de gitte retningslinjene for rapportering av utbytte.

Hva er aksjonærregisteroppgave?

Aksjonærregisteroppgaven er en rapport som skal leveres av alle norske aksje- og allmennaksjeselskaper hvert år til Skatteetatens aksjonærregister via Altinn. Denne oppgaven inneholder informasjon om selskapets aksjonærer (eiere) og hendelser knyttet til aksjene i løpet av det aktuelle året.

En viktig del av aksjonærregisteroppgaven er rapporteringen av utbetalt utbytte. Det er selskapet som er ansvarlig for å rapportere dette. Utbyttet som er utbetalt til aksjonærene fylles inn i aksjonærregisteroppgaven. Denne informasjonen blir deretter overført til aksjonærens personlige skattemelding.

Det er viktig å merke seg at selv om selskapet rapporterer utbyttet i aksjonærregisteroppgaven, er det den enkelte aksjonærens ansvar å sørge for at utbyttet blir inkludert i skattemeldingen. Hvis utbyttet ikke er med i skattemeldingen, må aksjonæren selv legge det til.

Fritaksmetoden –  Utbytte fra utenlandske aksjeselskaper

Fritaksmetoden refererer til en skattemessig ordning som gjelder for norske aksjonærer som eier aksjer i utenlandske selskaper. Denne metoden gjør at aksjonærene kun betaler begrenset eller ingen skatt på utbytte fra de utenlandske selskapene i Norge.

  • Med fritaksmetoden blir aksjonærene fritatt for å betale skatt på utbyttet fra utenlandske aksjeselskaper i Norge, forutsatt at visse kriterier er oppfylt. Istedenfor blir utbyttet skattlagt og beskattet i det landet hvor aksjeselskapet er registrert. Dette sikrer at det ikke blir dobbeltbeskatning av de samme inntektene, både i Norge og i det utenlandske landet.
  • Dersom fritaksmetoden gjelder, blir utbyttet fra utenlandske selskaper ikke inkludert i aksjonærens skattepliktige inntekt i Norge. Dermed er det ingen eller begrenset skatt på utbyttet i Norge. Aksjonærene kan nyte godt av skattefordelen ved å betale skatten kun i det aktuelle landet hvor selskapet er registrert.

Fritaksmetoden gjelder kun for utbytte fra utenlandske aksjeselskaper. For utbytte fra norske aksjeselskaper gjelder vanligvis skattesatsen på utbytte i henhold til gjeldende skatteregler i Norge.

Andre typer utbytte

Ekstraordinært utbytte

Ekstraordinært utbytte refererer til utbytte som er utbetalt av et selskap ut over det normale eller forventede utbyttet. Dette kan være et resultat av spesielle hendelser, som salg av eiendom, oppnåelse av en stor kontrakt eller realisering av gevinster. Skatten på ekstraordinært utbytte følger de samme reglene og skattesatsene som vanlig utbytte. Det blir inkludert i den skattepliktige inntekten til aksjonæren og beskattes i henhold til gjeldende skatteregler.

Tilleggsutbytte

Tilleggsutbytte refererer til ekstra utbytte som blir utbetalt i tillegg til det ordinære årlige utbyttet. Dette kan skyldes ekstraordinære resultater eller ekstra fortjeneste i selskapet. Skatten på tilleggsutbytte følger samme prinsipp som skatten på vanlig utbytte. Det blir inkludert i aksjonærens skattepliktige inntekt og beskattes i henhold til gjeldende skatteregler.

Lån til aksjonær som utbytte

Hvis et selskap gir et lån til en aksjonær som ikke er i samsvar med vanlige markedsbetingelser, kan dette anses som utbytte. Et slikt lån betraktes som en utdeling av midler fra selskapet til aksjonæren og blir dermed skattlagt som utbytte. Skatten på lån til aksjonær som utbytte følger reglene for utbytteskatt. Det blir inkludert i aksjonærens skattepliktige inntekt og beskattes i henhold til gjeldende skatteregler.

Spørsmål og svar – Skatt på utbytte

Hva er ekstraordinært utbytte?

Ekstraordinært utbytte refererer til utbytte som er utbetalt av et selskap ut over det normale eller forventede utbyttet. Dette kan være et resultat av spesielle hendelser, som salg av eiendom, oppnåelse av en stor kontrakt eller realisering av gevinster.

Hvordan blir skatten på ekstraordinært utbytte beregnet?

Skatten på ekstraordinært utbytte følger de samme reglene og skattesatsene som vanlig utbytte. Det blir inkludert i den skattepliktige inntekten til aksjonæren og beskattes i henhold til gjeldende skatteregler.

Hva er tilleggsutbytte?

Tilleggsutbytte refererer til ekstra utbytte som blir utbetalt i tillegg til det ordinære årlige utbyttet. Dette kan skyldes ekstraordinære resultater eller ekstra fortjeneste i selskapet.

Hvordan beskattes lån til aksjonærer som utbytte?

Hvis et selskap gir et lån til en aksjonær som ikke er i samsvar med vanlige markedsbetingelser, kan dette anses som utbytte. Et slikt lån betraktes som en utdeling av midler fra selskapet til aksjonæren og blir dermed skattlagt som utbytte. Skatten på et lån til aksjonær som utbytte følger reglene for utbytteskatt og inkluderes i aksjonærens skattepliktige inntekt i henhold til gjeldende skatteregler.

Bankene vi sammenligner

Vis mer