Hva er inkasso?

Angi beløpet for dette lånet.
kr
Omtrentlig kostnad  5 år
kr 0/md*
+
Våre partnere kan gi deg en gunstigere rente hvis du velger å konsolidere lånene dine. På denne måten "kjøper de ut" deler eller hele lånesituasjonen din og slår dem derfor sammen til et enkelt lån
Din e-post er påkrevd slik at vi kan kontakte og sende ut informasjon om søknaden din til deg. Dersom et bud aksepteres, vil bankene også kommunisere med deg via denne e-posten.
Telefonnummeret ditt er påkrevd slik at vi kan gi deg informasjon om søknaden din. Dersom et bud aksepteres, vil bankene også kommunisere med deg ved å bruke dette telefonnummeret.
Ved å starte søknaden, godkjenner jeg både brukeravtale og privacy policy, og bekrefter mitt norske statsborgerskap.
Totalt lånebeløp

310000 kr

           
nedbetalningstid

5 år

Eksempel: Renten er variable og settes individuelt. 0 kr over 5 år, nom. NaN%, eff. 0% kost. 0 kr, tot. 0 kr. Nedbet tid 1-15 år. Eff.rente: 6,82%-48,76%.

Trygt og sikkert
Hva skjer når du ikke betaler
Hva betyr inkasso?
Følger av inkasso
Hva skjer når du ikke betaler
Hva betyr inkasso?
Følger av inkasso

Inkasso er det redskapet en kreditor har til rådighet når betalingene ikke skjer som avtalt. Det hersker mye usikkerhet blant forbrukere om akkurat inkasso, hvor langt en kreditor kan gå i sin inndrivelse av pengekrav og hvilke rettigheter du har som skyldner.

Vi vil her gå gjennom det meste av det du behøver å vite om inkasso og inkassovirksomhet.

Hva betyr inkasso?

Definisjonen på inkasso er inndrivelse av forfalte pengekrav. Har du ikke betalt en regning til avtalt forfallsdato, vil det kunne iverksettes en slik inndrivelse.

Inkasso kan skje både for betaling av mindre pengekrav og av store lån. Det er mulig for den enkelte kreditor å foreta inkasso selv, såkalt egeninkasso, men det vanligste er at oppgaven settes bort til et inkassobyrå.

Inkasso og inkassovirksomhet reguleres av inkassoloven og den tilhørende inkassoforskriften.

Inkassobyråer i Norge

Det er Virke som organiserer inkassobyråene i Norge. I henhold til deres oversikt er det 197 aktive inkassobyråer i Norge per 2022. De fleste av disse driver i mindre målestokk.

I tillegg har også advokater med bevilling adgang til å drive inkassovirksomhet på vegne av sine klienter.

Det er Finanstilsynet som gir konsesjon til inkassobyråene. I følge tall innhentet herfra var det over 115 milliarder kroner som lå til inkasso første halvår 2022.

Dette er de største selskapene i inkassobransjen i dag:

Intrum

Intrum er tidligere kjent som Lindorff, og regnes som et av Europa og Nordens aller største inkassoforetak. De har over 10 000 ansatte fordelt i forskjellige land. Utenom inkasso driver Intrum med låneadministrasjon. Blant annet forvalter de Startlån på vegne av en rekke kommuner.

Kontakt Intrum

Gothia

Gothia eller Gothia Group er en annen stor aktør i inkassobransjen. Selskapet ble grunnlagt i 1976, og har i dag over 500 ansatte i fem land.

Kontakt Gothia

Visma

Visma er et ledende selskap innen automatisering og digitalisering av fakturaer. Det er også Norges tredje største inkassobyrå med sine 117 ansatte, og kontorer både i Oslo og Trondheim.

Kontakt Visma

Lowell

Lowell var fram til 2018 kjent som inkassoselskapet Intrum Justitia. Selskapet regner seg som Europas nest største innen kreditthåndtering. Det har sitt hovedkontor i Storbritannia og opererer i 8 land.

Kontakt Lowell

Kredinor

Kredinor har under navnet Kreditorforeningen en lang historie i Norge. Den strekker seg over 100 år bakover i tid. Det er også Norges største inkassoselskap målt i antall saker. Det er over 2 millioner krav som sendes ut årlig herfra.

Kontakt Kredinor

Statens innkrevingssentral (SI)

Statens innkrevingssentral er ikke et inkassoselskap, men står for innfordringen av en rekke statlige krav som bøter, erstatning, studielån, og årsavgift m.m. Statens innkrevingssentral er underlagt Skatteetaten.

Kontakt Statens innkrevingssentral

Slik foregår inkasso

Både lån og regninger har normalt en fastsatt forfallsdato. Har ikke skyldneren betalt til denne dagen, kan kreditor iverksette innkrevning, også kalt inkasso.

Vi skiller mellom utenrettslig inkasso og rettslig inkasso. Vi går nærmere inn på forskjellen mellom disse i det følgende.

Om utenrettslig inkasso

Mange fordringshavere vil først sende ut en purring på betalingen før de går videre med saken. En purring vil ha en betalingsfrist på 14 dager.

Fordringshaver kan også velge å sende et inkassovarsel med en gang. Dette varselet skal inneholde en frist på 14 dager til å betale, og en beskjed om at saken vil overføres til inkasso dersom dette ikke skjer.

Ved fortsatt uteblivelse av betalingen vil skyldner få et nytt brev, en betalingsoppfordring. På dette tidspunktet er saken gjerne overtatt av et inkassobyrå.

Det som skal være med i en slik betalingsoppfordring fremkommer av inkassolovens § 10, slik:

a. fordringshaverens navn, b. hva kravet gjelder, c. kravets størrelse med særskilt angivelse av hovedkrav og tilleggskrav som krav på forsinkelsesrente og erstatning for inndrivingskostnader, d. hvilken sats for forsinkelsesrente som i tilfelle er brukt og dato det er beregnet forsinkelsesrente fra, e. at unnlatt betaling kan føre til ytterligere kostnader for skyldneren og til rettslig inndriving, og f. retten til å kreve nemndsbehandling etter § 22, dersom kravet blir inndrevet av et foretak som driver inkassovirksomhet i medhold av bevilling etter § 5 første eller tredje ledd.

Skyldner skal også oppfordres til å melde fra dersom han har innsigelser mot kravet.

Rettslig inkasso

Dersom kravet fortsatt ikke blir betalt, går det til rettslig inkasso. Det innebærer følgende:

  • Forliksklage til Forliksrådet
  • Begjæring om utlegg via Namsfogden
  • Tvangsdekning i bolig eller løsøre

Forliksrådet

Krav som ikke er sikret i gjeldsbrev eller lignende, vil sendes til Forliksrådet for å få dom for kravet. Dersom det ikke er fremlagt noen innsigelser på kravet, eller innklagede ikke møter, vil det normalt bli avsagt en dom i kreditors favør.

Denne dommen fungerer som tvangsgrunnlag ved videre inndrivelse, og kravet vil få en foreldelsesfrist på ti år, mot tre år for alminnelige pengekrav uten tvangsgrunnlag.

Utleggsforretning

En begjæring om utleggsforretning sendes til Namsfogden på det stedet saksøkte bor.

Det kreves tvangsgrunnlag i form av et undertegnet gjeldsbrev eller en dom fra Forliksrådet for å kreve utleggsforretning.

Et utlegg kan skje ved pålegging av et månedlig trekk i saksøktes lønn eller andre ytelser, eller pant i fast eiendom eller bankkonti.

Tvangsdekning

Tvangsdekning i form av tvangssalg av bolig kan skje der det er et boliglån som er misligholdt. Det kan også være panthavere etter utleggsforretning, eller at det er tatt pant for offentlige krav, typisk skatt.

En begjæring om tvangssalg av fast eiendom sendes til Tingretten der eiendommen befinner seg.

Tvangsdekning kan også skje i andre formuesgjenstander, for eksempel kjøretøy.

Kostnader ved inkasso

Vi deler gjerne inkassoomkostninger inn i forsinkelsesrente på selve kravet, salærer til inkassoselskapet og offentlige gebyrer.

Forsinkelsesrente (morarente) beregnes fra forfallsdato, og fastsettes av Finansdepartementet to ganger i året. Fra 1. juli 2022 lyder den på 9,25 %.

Inkassoselskapets salærer er regulert i Inkassoforskriften. Disse tar utgangspunkt i inkassosatsen (700 kroner i 2022), og beregnes således:

  • for krav t.o.m. kr 500: 0,5 ganger inkassosatsen
  • for krav t.o.m. kr 1 000: 0,7 ganger inkassosatsen
  • for krav t.o.m. kr 2 500: 0,8 ganger inkassosatsen
  • for krav t.o.m. kr 10 000: 1,6 ganger inkassosatsen
  • for krav t.o.m. kr 50 000 3,2 ganger inkassosatsen
  • for krav t.o.m. kr 250 000: 7,2 ganger inkassosatsen
  • for krav over kr 250 000: 14,4 ganger inkassosatsen

Rettsapparatet vil ved etterfølgende rettslig inkasso beregne gebyrer for behandling i Forliksrådet, utleggsforretninger hos Namsfogden og begjæringer om tvangssalg til Tingretten. Alle disse omkostningene legges til kravet.

Er du uenig i inkassokravet?

Det er ikke alltid man er enig i at man skylder penger. Det dummeste man kan gjøre er imidlertid å ignorere et slikt betalingskrav, spesielt hvis det overføres til inkasso.

Dersom du ikke er raskt ute med å bestride kravet, kan inkassoprosessen komme et godt stykke på vei som følge av din passivitet.

Kan du imidlertid påvise at du har bestridt kravet fra kreditor, plikter inkassobyrået å avvise saken.

Blir du innkalt til Forliksrådet i sakens anledning, er det også viktig at du avgir et tilsvar og møter til forhandlingene. I motsatt fall risikerer du at saksøkeren får avsagt en uteblivelsesdom i sin favør.

Klager på inkasso

Dersom du mener deg dårlig behandlet av et inkassobyrå, har du rett til å klage. Det er Finansklagenemnda som behandler klagen. Saksbehandlingen i nemnda er skriftlig, og den koster ikke noe.

Typiske klagepunkter er at inkassobyrået ikke har opptrådt i tråd med god inkassoskikk, for eksempel ved å utsette skyldner for urimelig påtrykk, skade eller ulempe.

Klagen kan også gjelde hvorvidt varselet er tilkommet skyldneren, beregningen av inkassosalæret eller om inkassobyrået kjører saken selv om skyldneren har bestridt kravet.

Følger av inkasso

Inkasso vil i all hovedsak øke kravets opprinnelige størrelse med forsinkelsesrenter, salærer og gebyrer.

Den kan også i sine ytterste konsekvenser føre til tvungent trekk i lønn eller tvangssalg av familiens bolig.

I forbindelse med at det foretas rettslige skritt under inkassoprosessen, vil det også noteres en betalingsanmerkning. Det vil igjen være et hinder for at du kan ta opp ytterligere lån eller annen kreditt.

For den som blir utsatt for inkasso er det derfor viktig å begrense disse skadevirkningene. Det er det vi kommer vi til nå.

Hva gjør du når du får inkasso?

Forutsatt at kravet er berettiget, bør det selvfølgelig helst betales.

Har du problemer med å betale kravet, bør du kontakte kreditor for å prøve å få en betalingsordning eller en utsettelse med betalingen.

Dersom det likevel går til inkasso, kan du prøve å forhandle med inkassobyrået. Har du ikke penger å betale med, kan du dokumentere dette med lønnsslipper og faste utgifter. Mot at du bekrefter gjelden, vil byrået da i noen tilfeller kunne stille kravet i bero.

Er grunnen til at du ikke betaler at du har mye gjeld, kan det for enkelte være en løsning å søke om et refinansieringslån. Sambla samarbeider med flere banker som tilbyr slike lån mot pant i bolig.

Spørsmål og svar - Inkasso

Hva skjer hvis inkassovarselet ikke kommer fram?

Dersom inkassobyrået kan dokumentere at varselet er sendt, er det mottaker som har det videre ansvaret. Varselet får altså de konsekvensene som følger av et mottatt varsel uansett om det faktisk er levert.

Hva koster det hvis jeg ikke betaler i tide?

Det beregnes inkassosalærer. rettsgebyr og forsinkelsesrenter etter lovlige satser. Det kan være svært fordyrende å måtte betale krav på inkasso.

Hva skal jeg gjøre hvis jeg er uenig i inkassokravet?

Dersom du bestrider kravet må du gjøre dette overfor motparten så fort som mulig, Inkassoselskapet vil avbryte inkassoprosessen inntil dette er avklart.

Hva er egeninkasso?

Egeninkasso er når en privatperson eller et firma foretar inkasso selv, altså uten å benytte seg av et inkassobyrå.

Bankene vi sammenligner

Vis mer