Startlån

Angi beløpet for dette lånet.
kr
Omtrentlig kostnad  5 år
kr 0/md*
+
Våre partnere kan gi deg en gunstigere rente hvis du velger å konsolidere lånene dine. På denne måten "kjøper de ut" deler eller hele lånesituasjonen din og slår dem derfor sammen til et enkelt lån
Din e-post er påkrevd slik at vi kan kontakte og sende ut informasjon om søknaden din til deg. Dersom et bud aksepteres, vil bankene også kommunisere med deg via denne e-posten.
Telefonnummeret ditt er påkrevd slik at vi kan gi deg informasjon om søknaden din. Dersom et bud aksepteres, vil bankene også kommunisere med deg ved å bruke dette telefonnummeret.
Ved å starte søknaden, godkjenner jeg både brukeravtale og privacy policy, og bekrefter mitt norske statsborgerskap.
Totalt lånebeløp

310000 kr

           
nedbetalningstid

5 år

Eksempel: Renten er variable og settes individuelt. 0 kr over 5 år, nom. NaN%, eff. 0% kost. 0 kr, tot. 0 kr. Nedbet tid 1-15 år. Eff.rente: 6,82%-48,76%.

Trygt og sikkert
Søk startlån til kjøp av bolig
Søk startlån til refinansiering av gjeld
Refinansier med omstartslån fra Sambla
Søk startlån til kjøp av bolig
Søk startlån til refinansiering av gjeld
Refinansier med omstartslån fra Sambla

Startlån er et et lån som er beregnet på økonomisk vanskeligstilte. Et viktig kriterium for å få startlån er at du ikke får lån i vanlig bank.

Startlånordningen forvaltes av Husbanken, men lånene fordeles til alle landets kommuner som behandler lånesøknader direkte fra forbrukerne.

Her kan du lese mer om detaljene ved søknadsbehandlingen og hvordan du får startlån. Hvis du ikke kvalifiserer til startlån, kan Samblas omstartslån være et godt alternativ.

Hva er Startlån?

Startlån har eksistert siden slutten av 1980-tallet da det ble lansert under betegnelsen etableringslån.

Konseptet med startlån er at pengene bevilges til Husbanken rett fra statsbudsjettet. Husbanken låner hvert år ut pengene videre til alle kommunene rundt omkring i landet.

Den som ønsker å søke om startlån må altså henvende seg til den kommunen han eller hun ønsker å kjøpe seg bolig i.

Søknadsprosessen og kommunens rolle

Intensjonen er at disse midlene skal gå til personer med dårlig økonomi og et boligbehov. Husbanken har noen laget retningslinjer, men det er opp til kommunene å utfylle dem, og ikke minst avgjøre de enkelte søknadene.

Det er også kommunene selv som bestemmer hvorvidt de vil ha startlån. De fleste har dette tilbudet, men det varierer svært mye hvor mye midler de disponerer til dette formålet.

Det er også mulig å søke tilskuddsmidler i tillegg til lån. Dette er imidlertid reservert for de spesielt vanskeligstilte.

Det er mulig å klage dersom du får avslag på søknad om startlån. Denne behandles internt i kommunen, og altså ikke av Husbanken eller en annen overordnet instans.

Hvem kan få startlån?

Målgruppen for startlån som er skissert av startlån er følgende:

  • Barnefamilier
  • Eldre
  • Personer med nedsatt funksjonsevne
  • Andre med uegnet bolig

I tillegg skal de ikke ha mulighet til å få lån i vanlig bank. Du kan derfor henvises til å prøve å få dette først.

I de interne retningslinjene fra Husbanken til kommunene er det gitt beskjed om at barnefamilier med behov for en stabil bosituasjon skal prioriteres.

Selv om du kommer inn under en av målgruppene, har du imidlertid ikke krav på Startlån. Om du skal få startlån vurderes individuelt ut fra din økonomiske og sosiale situasjon, og ut fra hvor mange startlånmidler den aktuelle kommunen har til disposisjon.

Kriterier for startlån

Vi kan også merke oss at unge i etableringsfasen ikke er i målgruppen, med mindre de har barn. Det kan være forvirrende ettersom ordningen tidligere er blitt brukt til toppfinansiering for akkurat denne gruppen.

Heller ikke andre som har mulighet til å spare opp egenkapital vil bli prioritert for startlån.

Hvor strengt eller hvor mildt disse retningslinjene tolkes, kan variere fra kommune til kommune.

Hvor mye kan man få i startlån?

Det er ikke oppgitt noen konkrete summer i Husbankens retningslinjer.

Den begrensningen som er uttrykt er at det skal være en nøktern og rimelig bolig innenfor det aktuelle bo-området. Det betyr at det ikke har noen hensikt å søke om lån til en større bolig enn det familiens behov tilsier. Det betyr også at det oftere vil bli gitt lån til leiligheter enn til eneboliger.

Dessuten kommer det an på inntekter og utgifter. Selv om kravet er at du ikke får lån i vanlig bank, skal du fremdeles ha penger nok til å betale.

Startlån egenkapital

Søker du lån i en vanlig bank er en regel at du ikke skal innvilges et høyere lån enn 85 % av den aktuelle boligens verdi. Dette er også presisert i Utlånsforskriften. Du får dermed ikke boliglån uten egenkapital.

Når du søker startlån, kan du derimot søke om hele kjøpesummen. Långiver vil vurdere boligbehovet som så presserende at det er tid eller rom for oppsparing til egenkapital.

I helt spesielle tilfeller kan kommunene gi hjelp til egenkapitalen i form av et tilskudd.

Startlån til refinansiering

Startlån kan også brukes til refinansiering av gjeld. Refinansieringen kan omfatte boliglån, påløpte restanser på boliglån, utlegg som er tatt i bolig og også annen forbruksgjeld.

Det er særlig der det er fare for at en familie kan miste boligen sin gjennom tvangssalg at det er relevant å gi startlån til refinansiering.

Det er en betingelse at familien skal klare boutgiftene sine etter refinansieringen.

Her gjelder imidlertid den samme regelen om at du først skal ha prøvd å få lån andre steder. Det er flere banker som i dag kan gi refinansieringslån i slike situasjoner. Sjekk gjerne ut omstartslån fra Sambla.

Startlån behandlingstid

Det er ingen særlige regler om saksbehandlingstid for startlån. Den enkelte kommune kan informere om hvor lang tid det vil ta å behandle søknaden.

Som i andre forvaltningssaker skal søknaden avgjøres uten ugrunnet opphold. For rask behandling er det viktig at du leverer all dokumentasjon det spørres etter.

Samle lån i Sambla

Der du ikke kommer inn under målgruppen for startlån, der kommunen ikke har midler eller der du bare blir henvist til det private lånemarkedet, er det fortsatt muligheter.

For refinansiering med pant i bolig kan vi anbefale et omstartslån. Dette er et lån som kan vurderes selv om du har inkassosaker eller betalingsanmerkninger.

Refinansieringslån uten sikkerhet er en annen mulig der du ikke har en bolig du kan stille som pant.

Fordelen ved å fremme søknaden gjennom Sambla er at søknaden blir vurdert av opptil 20 banker eller finansieringsinstitusjoner. Det øker mulighetene til å få innvilget lån, og det kan gi deg bedre rentebetingelser.

Spørsmål og svar - Startlån

Hva er startlån?

Startlån er en offentlig låneordning til kjøp av bolig. Den er rettet mot grupper med et særlig stort behov for egen bolig, og som samtidig har dårlig økonomi.

Hvor mye kan jeg få i startlån?

Det er ingen beløpsgrense, men det skal være et lån til en nøktern og rimelig bolig. Du må også ha betjeningsevne.

Hvor kan jeg søke om startlån?

Du søker om startlån i den kommunen du ønsker å kjøpe deg bolig. Noen steder er det på kommunen, og andre steder er det på det lokale Nav-kontoret.

Hva er renten på startlån?

Renten er beregnet ut fra Husbankrenten som er markedets laveste. De fleste kommuner har imidlertid lagt på 0,25 % på dette for arbeidet med å administrere ordningen.

Bankene vi sammenligner

Vis mer