Investere i eiendom

Angi beløpet for dette lånet.
kr
Omtrentlig kostnad  5 år
kr 0/md*
+
Våre partnere kan gi deg en gunstigere rente hvis du velger å konsolidere lånene dine. På denne måten "kjøper de ut" deler eller hele lånesituasjonen din og slår dem derfor sammen til et enkelt lån
Din e-post er påkrevd slik at vi kan kontakte og sende ut informasjon om søknaden din til deg. Dersom et bud aksepteres, vil bankene også kommunisere med deg via denne e-posten.
Telefonnummeret ditt er påkrevd slik at vi kan gi deg informasjon om søknaden din. Dersom et bud aksepteres, vil bankene også kommunisere med deg ved å bruke dette telefonnummeret.
Ved å starte søknaden, godkjenner jeg både brukeravtale og privacy policy, og bekrefter mitt norske statsborgerskap.
Totalt lånebeløp

310000 kr

           
nedbetalningstid

5 år

Eksempel: Renten er variable og settes individuelt. 0 kr over 5 år, nom. NaN%, eff. 0% kost. 0 kr, tot. 0 kr. Nedbet tid 1-15 år. Eff.rente: 6,82%-48,76%.

Trygt og sikkert
Investere i eiendom
Diversifisering av portefølje
Risikostyring
Investere i eiendom
Diversifisering av portefølje
Risikostyring

Eiendom har lenge vært ansett som en av de mest stabile og lønnsomme investeringsformene. Mens aksjemarkedet kan være flyktig og sparing gir beskjedne renter, tilbyr eiendomsinvesteringer en kombinasjon av kapitalvekst og inntektspotensiale. I Norge, med sitt voksende eiendomsmarked, blir mulighetene for å skape formue gjennom eiendom svært attraktivt. 

Hvorfor investere i eiendom

Tre gode grunner til å vurdere eiendomsinvestering

 • Verdistigning over tid – historisk har eiendomsprisene i Norge, spesielt i storbyer som Oslo og Bergen, vist en sterk veksttrend. Denne voksende bevegelsen gir investorer mulighet for betydelig kapitalgevinst.
 • Leieinntekter – eiendom gir ikke bare potensielle gevinster ved salg, men også gjennom leieinntekter. Med en økende befolkning og etterspørsel, spesielt i universitetsbyer, kan eiendomsutleie tilby en stabil og attraktiv inntektskilde.
 • Skattefordeler – det norske skattesystemet gir fradrag for renteutgifter på boliglån. I tillegg kan utleie av deler av egen bolig oppnå skattefordeler. Disse skatteinsentivene gjør eiendomsinvestering enda mer tiltalende.

Stabilitet og langsiktig vekst i eiendomsmarkedet 

Eiendomsmarkedet er kjent for sin relative stabilitet sammenlignet med andre investeringsformer, som for eksempel aksjemarkedet. Mens aksjekurser kan svinge betydelig fra dag til dag på grunn av en rekke faktorer, har eiendomspriser en tendens til å bevege seg i en mer forutsigbar og jevn retning over tid. 

I Norge har vi sett at selv om det kan være kortsiktige korreksjoner, har eiendomspriser over tid historisk sett vist en økende trend. Denne stigende trenden, spesielt i urbane områder, skyldes faktorer som befolkningsvekst, urbanisering og økonomisk utvikling. 

Den langsiktige naturen til eiendomsinvestering, kombinert med den stadig økende etterspørselen etter bolig og kommersielle eiendommer, gir eiendom et solid vekstpotensiale over tid.

Måter å diversifisere en investeringsportefølje med eiendom

Diversifisering er en nøkkelstrategi for enhver investor som ønsker å minimere risiko. Ved å spre investeringene over forskjellige aktiva-klasser, kan en investor beskytte porteføljen mot store svingninger i verdi. Eiendom tilbyr en unik mulighet for diversifisering fordi det ofte beveger seg uavhengig, eller til og med i motsatt retning, av aksjemarkedet.

Det er flere måter å inkludere eiendom i en diversifisert portefølje:

 • Direkte kjøp – investering i fysisk eiendom, enten for utleie eller for fremtidig videresalg.
 • Eiendomsfond – disse fondene investerer i en rekke eiendomsprosjekter, og gir investorer eksponering mot eiendomsmarkedet uten behov for direkte eierskap.
 • Børsnoterte eiendomsselskaper – investere i aksjer av selskaper som eier eller driver med eiendomsutvikling.
 • Eiendomssyndikater – Dette er grupper av investorer som samler kapital for å investere i større eiendomsprosjekter.

Ved å diversifisere med eiendom kan en investor dra nytte av de unike fordelene eiendom tilbyr, samtidig som risikoen blir spredt over forskjellige aktiva-klasser.

Privat eiendomsinvestering eller investering i eiendomsselskap

Forskjellene mellom å investere privat og gjennom et selskap:

 • Skatt – som privatperson beskattes leieinntekter som personinntekt. I et selskap blir inntekter skattlagt til selskapsskattesatsen, som er lavere.
 • Ansvar – privatpersoner har fullt personlig ansvar for eiendomsrelatert gjeld. I et AS er ansvaret begrenset til selskapets kapital.
 • Administrasjon – selskaper krever mer administrasjon, som regnskapsføring, mens private har færre slike forpliktelser.

Fordeler og ulemper ved privat investering 

Eiendomsinvestering kan gjøres enten privat eller gjennom et selskap som et aksjeselskap (AS). 

Når man investerer privat, kan man ofte oppnå bedre lånebetingelser, og administrasjonen kan være enklere. Dessuten kan man i enkelte situasjoner ha skattefrie utleieinntekter. På den andre siden tar man personlig ansvar for gjeld, og leieinntekter kan skattlegges høyere. 

Fordeler og ulemper ved investering gjennom selskap 

I motsetning til privat investering gir investering gjennom et selskap begrenset ansvar, lavere skattesats på inntekter og flere muligheter for skatteplanlegging. Ulempene kan inkludere høyere administrasjonskrav, ekstra kostnader som revisjon, og strengere lånebetingelser.

Uavhengig av tilnærming, er egenkapital viktig da den kan påvirke lånebetingelser, renter og lånebeløpet. Betjeningsevnen, evnen til å håndtere lånekostnader, vurderes nøye av banker. For private investorer ses det på den enkelte persons økonomi, mens for selskaper, som AS, vurderes selskapets samlede økonomi og kontantstrøm.

Forberedelse før investering

For å sikre en vellykket eiendomsinvestering er det essensielt med en solid forretningsplan. Denne gir en oversikt over målene, strategiene for å nå dem, og de potensielle utfordringene man kan støte på. Parallelt med forretningsplanen er det avgjørende å ha et budsjett for å kartlegge forventede inntekter og utgifter. Dette vil hjelpe med å sikre lønnsomhet og hindre uforutsette økonomiske overraskelser.

Skattefordeler og optimalisering ved eiendomsinvestering

Ved å forstå hvordan man kan minimere skatt ved enten utleie eller salg av eiendom, kan man maksimere avkastningen på sin investering. I noen situasjoner, som ved utleie av deler av egen bolig, kan leieinntekter være skattefrie opp til en viss grense. 

For salg av eiendom kan det også være skattefordeler, spesielt hvis eiendommen har vært eid i over ett år. Videre er det viktig å være klar over generelle skattefradrag relatert til eiendomsinvestering.

Fordelene ved å eie eiendom gjennom et aksjeselskap

Eiendomsinvestering gjennom et aksjeselskap (AS) gir en rekke fordeler. For det første er ansvaret begrenset, beskyttende personlige eiendeler fra selskapets forpliktelser. Skattemessig kan inntektene fra eiendom skattlegges gunstigere innenfor et AS.

I tillegg gir eierskap gjennom et AS et tydelig skille mellom personlige og forretningsmessige transaksjoner, noe som kan forenkle regnskaps- og administrasjonsprosessene. For dem som ønsker eksterne investorer, kan et AS også virke mer tiltalende og profesjonelt.

Hvordan investere i eiendom med lav egenkapital 

Investere gjennom eiendomsselskap og aksjefond

Dersom du har lav egenkapital, men likevel ønsker eksponering mot eiendomsmarkedet, kan eiendomsselskap og aksjefond være en god løsning. Istedenfor å kjøpe fysisk eiendom direkte, kan du kjøpe andeler i selskaper eller fond som igjen investerer i eiendom.

Dette gir deg mulighet til å dra nytte av potensiell verdiøkning og leieinntekter uten de store forpliktelsene som følger med direkte eiendomsbesittelse.

Aksjefond for eiendom som et trygt alternativ

Aksjefond for eiendom investerer i aksjer fra eiendomsselskaper og REITs (Real Estate Investment Trusts). Fordelen med slike fond er at risikoen spres over flere eiendomsinvesteringer. 

Dette kan redusere sårbarheten overfor svingninger i enkelte deler av eiendomsmarkedet. Videre håndteres fondene av profesjonelle forvaltere, som har inngående kjennskap til markedet og kan ta beslutninger basert på analyse og forskning.

Pusse opp bolig for videresalg (flipping)

Flipping innebærer å kjøpe en eiendom, ofte en som trenger renovering eller oppussing, for så å selge den videre med profitt etter at arbeidet er utført. Selv med lav egenkapital, kan man i noen tilfeller finne finansieringsløsninger som tillater kjøp, renovering og videresalg. 

Det krever imidlertid god kjennskap til eiendomsmarkedet, evne til å vurdere renoveringsbehov og -kostnader, samt et nettverk av håndverkere eller dyktighet til å utføre arbeidet selv. Risikoen er at eiendommen ikke selger for den forventede prisen, eller at renoveringskostnadene overskrider budsjettet.

Crownlending og eiendomslån

Crownlending er en form for folkefinansiering hvor privatpersoner og institusjoner låner ut penger til prosjekter, deriblant eiendomsprosjekter, via en online plattform. Dette kan gi høyere renter enn tradisjonelle sparekonti, men også høyere risiko. Eiendomslån innen crownlending kan være sikret i form av pant i eiendom, men det er viktig å sette seg inn i betingelsene for hvert enkelt lån.

Fordelene ved å investere i eiendom for utleie

Ved å investere i eiendom for utleie sikrer man en potensiell jevn inntektsstrøm i form av leieinntekter. Over tid kan man også oppleve verdistigning på eiendommen. Dette gir både kontantstrøm på kort sikt og mulighet for kapitalgevinst på lang sikt. Videre kan det bidra til diversifisering av en investeringsportefølje.

Utleie av rom i egen bolig og skattefordeler

Du kan leie ut deler av egen bolig, for eksempel et rom eller en kjellerleilighet, for å skaffe litt ekstra inntekt. I Norge kan man under visse forutsetninger leie ut en del av sin egen bolig skattefritt. Grensene og vilkårene kan endres, så det er viktig å holde seg oppdatert på gjeldende regelverk.

Investere i eiendomsrelaterte aksjefond

Eiendomsrelaterte aksjefond investerer i eiendomsselskaper eller direkte i eiendom. Dette gir en mulighet for å få eksponering mot eiendomsmarkedet uten å måtte kjøpe, forvalte og vedlikeholde eiendommer selv. Fondene gir også en diversifisering da de sprer investeringen over flere eiendomsprosjekter eller selskaper.

Kjøp av aksjer i børsnoterte eiendomsselskaper

Kjøp av aksjer i børsnoterte eiendomsselskaper er en annen metode for å investere indirekte i eiendom. Disse selskapene driver ofte med kjøp, utvikling og drift av eiendommer. Som aksjeeier får man del i selskapets resultater, enten i form av utbytte eller verdistigning på aksjen. Det er imidlertid viktig å merke seg at aksjeinvesteringer også medfører risiko, da aksjekursen kan svinge basert på selskapets prestasjoner, eiendomsmarkedet generelt og øvrige markedsforhold.

Uansett tilnærming, er eiendomsinvestering komplekst og krever grundig research. Potensielle investorer bør vurdere risikoen, tidshorisonten og egne finansielle mål før de tar investeringsbeslutninger.

Risikoer ved eiendomsinvesteringer

Potensielle økonomiske risikoer og markedsvariasjoner 

Eiendomsinvesteringer er ikke immune mot økonomiske svingninger. Markedsverdien av eiendom kan påvirkes av flere eksterne faktorer, som renteendringer, økonomisk nedgang, eller overtilbud av eiendom i et bestemt område. 

Eiendommer kan også miste verdi grunnet lokale forhold, som en stor arbeidsgiver som forlater området eller infrastrukturendringer. Dessuten kan leieinntekter være usikre, spesielt i perioder med høy ledighet.

Viktige overveielser før man tar investeringsbeslutninger

Før man investerer i eiendom, er det viktig å gjøre en grundig markedsanalyse. Dette inkluderer å vurdere tilbud og etterspørsel i det aktuelle området, forståelse av demografiske trender, og vurdering av potensiell leieinntekt. 

Finansiell due diligence er også kritisk; man bør forstå alle de potensielle kostnadene ved eiendommen, inkludert vedlikehold, skatter, og eventuelle felleskostnader. Videre bør man ha en klar exit-strategi; det vil si en plan for hvordan og når eiendommen skal selges.

Tips og beste praksis for risikostyring i eiendomsinvestering:

 • Diversifisering: Akkurat som med andre investeringer, kan risikoen reduseres ved å ha eiendommer i forskjellige geografiske områder eller av forskjellig type (for eksempel bolig, kommersiell, industriell).
 • Godt vedlikehold: Ved å holde eiendommen i god stand, kan man opprettholde og potensielt øke verdien, samt tiltrekke seg leietakere mer effektivt.
 • Forsikring: En omfattende forsikring kan beskytte mot potensielle tap, enten det er relatert til naturskader, leietakerrelaterte skader, eller ansvarsforhold.
 • Finansiell buffer: Det er viktig å ha tilstrekkelige reserver for uforutsette kostnader, enten det er store reparasjoner, juridiske tvister, eller perioder med ledighet.
 • Hold deg informert: Eiendomsmarkedet er i stadig endring. Ved å holde seg oppdatert om markedsforhold, renteendringer, og lokale forhold, kan man ta informerte beslutninger og justere strategien deretter.

Eiendomsinvestering gir muligheter for høy avkastning, men som alle investeringer er det også risiko involvert. Å være godt forberedt, gjøre grundig research og ha en klar strategi kan hjelpe med å minimere denne risikoen.

Spørsmål og svar – Investere i eiendom

Hvorfor er eiendomsinvestering en attraktiv investeringsform?

Eiendomsinvestering er attraktivt på grunn av kombinasjonen av potensiell kapitalvekst og inntektspotensiale gjennom leieinntekter. I tillegg er eiendomsmarkedet kjent for sin relative stabilitet sammenlignet med andre investeringsformer, som aksjemarkedet.

Hva er noen måter å diversifisere en investeringsportefølje med eiendom?

Investorer kan diversifisere sin portefølje med eiendom gjennom direkte kjøp, eiendomsfond, børsnoterte eiendomsselskaper, og eiendomssyndikater.

Hva er noen risikoer ved eiendomsinvesteringer?

Risikoer ved eiendomsinvesteringer inkluderer økonomiske svingninger som kan påvirke markedsverdien av eiendom, lokale forhold som kan redusere verdien, og usikkerhet om leieinntekter, spesielt i perioder med høy ledighet.

Hvordan kan man minimere risiko ved eiendomsinvesteringer?

Risiko kan minimeres gjennom diversifisering, å holde eiendommen godt vedlikeholdt, å ha en omfattende forsikring, å ha en finansiell buffer for uforutsette kostnader, og ved å holde seg oppdatert om markedsforholdene.

Bankene vi sammenligner

Vis mer