Skatt på arv

Angi beløpet for dette lånet.
kr
Omtrentlig kostnad  5 år
kr 0/md*
+
Våre partnere kan gi deg en gunstigere rente hvis du velger å konsolidere lånene dine. På denne måten "kjøper de ut" deler eller hele lånesituasjonen din og slår dem derfor sammen til et enkelt lån
Din e-post er påkrevd slik at vi kan kontakte og sende ut informasjon om søknaden din til deg. Dersom et bud aksepteres, vil bankene også kommunisere med deg via denne e-posten.
Telefonnummeret ditt er påkrevd slik at vi kan gi deg informasjon om søknaden din. Dersom et bud aksepteres, vil bankene også kommunisere med deg ved å bruke dette telefonnummeret.
Ved å starte søknaden, godkjenner jeg både brukeravtale og privacy policy, og bekrefter mitt norske statsborgerskap.
Totalt lånebeløp

310000 kr

           
nedbetalningstid

5 år

Eksempel: Renten er variable og settes individuelt. 0 kr over 5 år, nom. NaN%, eff. 0% kost. 0 kr, tot. 0 kr. Nedbet tid 1-15 år. Eff.rente: 6,82%-48,76%.

Trygt og sikkert
Skatt på arv
Avkortingsbeløpet ved gaver
Skattefrihet
Skatt på arv
Avkortingsbeløpet ved gaver
Skattefrihet

Skatt på arv er et viktig tema som berører nesten alle, enten det er snakk om formuesoverføring til neste generasjon, strategisk planlegging rundt eiendomsarv eller skatterettslige implikasjoner ved arv av aksjer og næringsvirksomhet.

Enten du er i planleggingsfasen, midt i en arveprosess eller bare ønsker å forbedre din kunnskap om arv og skatt, skal vi navigere i den komplekse verden av skatt på arv.

Arv og gaver

 • Gaver kan gis til spesifikke arvinger og unntas fra arveoppgjøret.
 • Alternativt kan det gis forskudd på arv, som trekkes fra arveoppgjøret etter at giveren dør (avkorting).
 • For at avkortingen skal kunne gjennomføres, må mottakeren samtykke til dette ved givelse av gaven.
 • Avkortingsbeløpet settes til verdien av ytelsen ved mottak, med mulighet for regulering basert på avtalte vilkår.
 • Det anbefales å inngå avtale med mottaker og få de andre mottakere av arven til å signere for å tydeliggjøre avtalen.
 • Gaver som ikke skal realiseres før giverens død, må settes opp i testament for å være gyldige (dødsdisposisjoner).
 • Det er viktig at giveren ikke reserverer seg vesentlige rettigheter knyttet til eiendommen for at gaven skal være gyldig.
 • Uten testament kan andre arvinger kreve at mottaker returnerer gaven til dødsboet for å bli fordelt likt i henhold til arveloven.

Skatt ved videresalg

Selv om arveavgiften ble avskaffet i 2014, kan arven likevel utløse skattekrav for mottakerne basert på arvelaters skatteposisjon.

 • Mottaker vil måtte betale skatt ved videresalg av eiendom basert på arvelaters skatteforhold, for eksempel med 22 prosent gevinstbeskatning.
 • Fortjeneste ved boligsalg beskattes vanligvis når boligen ikke har vært eierens hovedbolig i minst ett av de to siste årene.
 • Ved salg av arvet bolig, vil beskatning skje dersom boligen ikke har vært arvingens hovedbolig, og gevinsten beskattes med 22 prosent.
 • Dokumenterte utgifter knyttet til boligsalg, som dokumentavgift og verdiøkende oppussing, kan trekkes fra gevinsten før beskatning.
 • Ved salg av skattepliktig bolig med flere arvinger, reduseres den fordelte gevinsten av beskatning.
 • Skatteposisjonen til giver følger den arvingen som overtar boligen i arveoppgjøret.
 • Om en arving tar over boligen for å bo der selv over tid, kan skattefri gevinst oppnås ved salg og dermed unngå skatteplikt.
 • Viktig at alle eiere tar vare på dokumentasjon knyttet til utgifter, for mer presis beskatning av gevinst ved salg av boligen i fremtiden.

Ved videresalg av eiendeler kan man raskt utløse skatt. Det er viktig å være klar over skattemessige implikasjoner ved videresalg og ta nødvendige forholdsregler.

Les også: Hvor mye skatt skal jeg betale?

Gevinstskatt – arv av boliger og fritidseiendommer

Når det kommer til arv av boliger og fritidseiendommer i Norge, spiller kontinuitetsprinsippet en sentral rolle. Dette prinsippet innebærer at arvingen overtar arvelaters inngangsverdi til eiendommen, som brukes for å beregne eventuell gevinstskatt ved et senere salg. Inngangsverdien, altså prisen arvelater kjøpte eiendommen for, blir dermed grunnlaget for skatteberegning ved salg av arvet eiendom.

Skattefrihet ved arv – spesifikke krav

Skattefriheten ved arv av boliger og fritidseiendommer er avhengig av om arvelater oppfylte spesifikke krav for skattefri salg. For eksempel, dersom arvelater bruker boligen som hovedbolig i en angitt periode, kan arvingen også selge boligen skattefritt.

Tilsvarende gjelder for fritidseiendommer, hvor skattefri salg avhenger av arvelaters bruk som fritidsbolig i en bestemt periode før et eventuelt salg. Opparbeiding av egen botid ved beboelse av eiendommen kan gi mulighet for skattefritt salg, mens umiddelbart salg uten oppfylte krav kan resultere i betydelig gevinstskatt basert på arvelaters verdiøkning på eiendommen i løpet av sin levetid.

Arvefordeling og eiendomsoverføring ved skifte

Privat skifte

 • Arvingene mottar skifteattest fra tingretten.
 • Skjemaet “hjemmelserklæring i forbindelse med arv, skifte og uskifte” sendes til Kartverket for tinglysing av eiendom.
 • Arvingene, testamentsfullbyrder eller en medhjelper kan utføre skifteoppgjøret.

Uskifte

 • Ved rett til å overta hele boet sendes en uskifteattest fra tingretten.
 • Ektefelle eller samboer må tinglyse eiendommen med uskifteattesten.
 • Hjemmelserklæringen signeres av den gjenlevende ektefellen eller samboeren.

Offentlig skifte

 • Tingretten styrer arvefordelingen ved offentlig skifte.
 • Bobestyreren overfører avdødes eiendommer direkte til nye eiere med skjøte.
 • Bobestyreroppnevnelse sendes sammen med skjøte til Kartverket for tinglysing.

Signaturer

 • Alle arvinger eller de som har overtatt gjeldsansvaret må signere hjemmelserklæringen.
 • Ved uskifte signeres hjemmelserklæringen av gjenlevende ektefelle eller samboer alene.
 • En fullmektig, testamentsfullbyrder, advokat eller eiendomsmegler kan også signere.

Overføring og salg av arv

 • Arvinger kan avtale salg eller overføre eiendommen.
 • Skjøte eller “overføring av hjemmel til andel i borettslag” fylles ut.
 • Arvinger som påtar seg gjeldsansvaret kan signere på skjøtet alene.

Tinglysingsgebyr og dokumentavgift

 • Tinglysingsgebyr beregnes per dokument.
 • Dokumentavgift kan være 2,5 % av eiendommens markedsverdi.
 • Fritak for gebyr ved overføring til gjenlevende ektefelle i uskifte eller ved visse arvesituasjoner.

Arv til barna – pliktdelen

Arv uten testament

 • Uten testament arver barn, barnebarn eller oldebarn alt etter foreldrene.
 • Arveloven sikrer barn en pliktdelsarv på 2/3 av arven, begrenset til 15G (15 ganger Folketrygdens grunnbeløp).

Fordeling av arv

 • Foreldrene kan testamentere bort 1/3 av arven, mens barna har krav på 2/3.
 • Eksempel: Ved en arv på kr 900 000 og 3 barn vil hver arve kr 200 000.

Maksimumsarv og fri tredjedel

 • Regelen om 15G begrenser pliktdelsarven, slik at foreldrene kan testamentere bort resten.

Arv med færre barn

 • Ved få barn kan foreldrene testamentere bort mer, forutsatt at pliktdelsarven er oppfylt.
 • Eksempel: For ett barn og store verdier, kan barnet arve 30G, resten kan testamenteres bort.

Arv ved avdøde barn med egne barn

 • Barnebarna har krav på forelders del av arven dersom et barn er død, på deling.

Spørsmål og svar – Skatt på på arv

Hva er avkortingsbeløpet ved gaver i forhold til arv?

Avkortingsbeløpet tilsvarer verdien av ytelsen ved mottak av gaven.

Hvilke dokumenterte utgifter kan trekkes fra gevinsten ved boligsalg etter arv?

Dokumentavgift og verdiøkende oppussing er eksempler på utgifter som kan trekkes fra gevinsten.

Hva er kontinuitetsprinsippet når det gjelder arv av boliger og fritidseiendommer?

Kontinuitetsprinsippet innebærer at arvingen overtar arvelaters inngangsverdi til eiendommen, brukt for å beregne eventuell gevinstskatt ved senere salg.

Hvordan kan arvingen oppnå skattefrihet ved salg av arvet bolig?

Ved å bruke boligen som sin hovedbolig i en angitt periode, kan arvingen selge boligen skattefritt basert på arvelaters tidligere bruk.

Bankene vi sammenligner

Vis mer