Amortisering

Angi beløpet for dette lånet.
kr
Omtrentlig kostnad  5 år
kr 0/md*
+
Våre partnere kan gi deg en gunstigere rente hvis du velger å konsolidere lånene dine. På denne måten "kjøper de ut" deler eller hele lånesituasjonen din og slår dem derfor sammen til et enkelt lån
Din e-post er påkrevd slik at vi kan kontakte og sende ut informasjon om søknaden din til deg. Dersom et bud aksepteres, vil bankene også kommunisere med deg via denne e-posten.
Telefonnummeret ditt er påkrevd slik at vi kan gi deg informasjon om søknaden din. Dersom et bud aksepteres, vil bankene også kommunisere med deg ved å bruke dette telefonnummeret.
Ved å starte søknaden, godkjenner jeg både brukeravtale og privacy policy, og bekrefter mitt norske statsborgerskap.
Totalt lånebeløp

310000 kr

           
nedbetalningstid

5 år

Eksempel: Renten er variable og settes individuelt. 0 kr over 5 år, nom. NaN%, eff. 0% kost. 0 kr, tot. 0 kr. Nedbet tid 1-15 år. Eff.rente: 6,82%-48,76%.

Trygt og sikkert
Amortisering betyr nedbetaling av lån
Velg serielån eller annuitetslån
Rask nedbetaling lønner seg
Amortisering betyr nedbetaling av lån
Velg serielån eller annuitetslån
Rask nedbetaling lønner seg

Amortisering er et noe foreldet ord i Norge, og som privatperson er det sjelden man bruker dette begrepet. I stedet beskriver vi forløpet ved tilbakebetaling av lån som en nedbetalingsplan, og det er helst i bedriftsøkonomisk sammenheng at amortisering omtales. Allikevel kan det være lurt å vite hva amortisering innebærer, ettersom det er en faktor som gir nyttig informasjon i forbindelse med lån.

Hva er amortisering?

Amortisering er nedbetalingsstrukturen i forbindelse med et lån som nedbetales ved faste terminer, og beskriver den delen av terminbeløpet som gjør at et lån reduseres, nemlig avdrag. En amortiseringsplan er altså i praksis det samme som en nedbetalingsplan, og beskriver hvordan et lån skal tilbakebetales over tid.

I hovedsak snakker vi om to typer amortisering:

  • Lån der man betaler det samme terminbeløpet gjennom hele nedbetalingsperioden, sett at renten ikke endrer seg.
  • Lån der man betaler samme avdrag, men ulik rente etter hvert som lånet nedbetales.

Lånetyper og tilhørende nedbetalingsplaner

Serielån

Et serielån nedbetales med ulike terminbeløp som endrer seg etter hvert som lånebeløpet blir mindre og renten lavere. Avdragene forblir de samme gjennom hele lånebeløpet, men det totale terminbeløpet vil reduseres etter hvert som lånet nedbetales.

Annuitetslån

Et annuitetslån nedbetales med samme terminbeløp gjennom hele nedbetalingsforløpet, men vil variere noe med renteendringer. Etter hvert som lånet nedbetales, går man fra å betale minst avdrag og mest renter til å betale lavere renter og dermed mer avdrag.

Hvordan beregne amortisering?

Det finnes en amortiseringformel, men for privatpersoner er det mest vanlig å beregne amortisering ved bruk av lånekalkulator. En lånekalkulator på nettet vil kunne gi en komplett oversikt over gebyrene ved et lån samt den såkalte amorteringsplan som beskriver hele låneprosessen. En amortiseringstabell vil gi svar på hvor stort beløp av gjelden som gjenstår ved et gitt tidspunkt, og når gjelden er oppgjort.

Hva er amortisert kost?

Amortisert kost er et verdiberegningsprinsipp som beskriver hvordan visse finansielle poster skal balanseføres. Kategoriene som måles i amortisert kost, er rentepapirer som klassifiseres som «utlån og fordringer» og «holdt-til-forfall», og kan for eksempel være obligasjonsbeholdninger eller pantebrev i eiendom. 

Amortisert kostberegning gjøres ved å bruke den effektive rentemetoden som viser renteinntekter og -koster over den relevante tidsperioden. Formålet med amortisert kost er å utligne eventuelle svingninger i verdi over tid ved å innføre en effektiv rentesats som skal gjelde gjennom hele løpetiden.

Nedskrivning og avskrivning av eiendeler i bedrift

Nedskrivning

Nedskrivning er en regnskapspost som fører uforutsett verdiforringelse av eiendeler, anleggsmidler og goodwill, også kalt kapitalslit, i en bedrift. I en bedriftsbalanse oppgis visse eiendeler med en bokført verdi, og hvis denne verdien ser ut å være urealistisk høy, eller får et kraftig fall, må bedriften nedskrive verdien til en realistisk markedsverdi og føre denne delen av eiendelen over i regnskapet som en utgift.

Avskrivning

Når en nedskrivning er forutsett eller planlagt, kalles den en avskrivning.

Avskrivninger og amortisering gjelder kun for eiendeler som taper seg i verdi. Det vil si at for eksempel et kunstverk ikke kan avskrives, ettersom verdien til et maleri er forventet å enten øke eller forbli uendret. Eiendel med uendelig levetid, som for eksempel land, kan heller ikke avskrives.

Amortisering

Verdien til en eiendel reduseres jevnt over tid, og for å vise virkelig verdi av eiendelen, regnskapsføres dette som en betaling i resultatregnskapet. Amortisering er, i denne forbindelse, føringen av en eiendels utgifter over en gitt levetid.

Når amortisering er brukes i finanssammenheng, skiller man ofte mellom avskriving av fysiske eiendeler og avskriving av immaterielle eiendeler, og mens avskrivning foretas på materielle eiendeler, refererer amortisering utelukkende til immaterielle eiendeler.

Nedbetalingskrav og amortisering for privatkunder

Det finnes lån der man ikke trenger å betale avdrag før låneperioden er over og lån som kan gi avdragsfrihet over en viss periode. Eksempel på avdragsfrie lån, er rammelån og boligkreditt. Når det kommer til boliglån, er det krav til minst 2,4% nedbetaling av det totale lånebeløpet per år ved belåning over 60%, og det er ikke mulig med avdragsfrihet.

Ved å sammenligne flere banker og långivere via en låneformidler, kan man oppnå lave renter og gode lånebetingelser på flere låneformer som tilbyr avdragsfrihet. Sambla er en låneformidler som tilbyr personlig rådgivning til alle sine kunder, og tjenesten er gratis og helt uten forpliktelser.

Sammenlign med Sambla

Sambla er den nye generasjonen låneformidler. Med oss kan du låne opptil 600 000 kroner til et av markedets beste lånevilkår, og du bestemmer tilbakebetalingstempoet selv. Tjenesten er gratis, og du binder deg ikke til noe. 

Vi lar over 20 ulike banker og långivere se søknaden din, og så kommer alle med sitt beste tilbud for å få deg som kunde. Innen 24 timer har vi innhentet alle tilbudene. Deretter velger du, sammen med en av de personlige rådgiverne våre, det tilbudet som passer deg best. Pengene overføres så til kontoen din innen et par dager.

Spørsmål og svar - Amortisering

Hva er amortisering?

Amortisering betyr det samme som nedbetaling av lån. Uttrykket er ikke i noe særlig i bruk i dag.

Hvilke typer amortisering finnes?

I hovedsak er det to typer for nedbetaling (amortisering) av lån; annuitetslån og serielån. Ved annuitetslån betaler du det samme beløpet per måned under hele nedbetalingstiden. Velger du serielån må du betale mer i begynnelsen.

Bankene vi sammenligner

Vis mer