Formuesskatt

Angi beløpet for dette lånet.
kr
Omtrentlig kostnad  5 år
kr 0/md*
+
Våre partnere kan gi deg en gunstigere rente hvis du velger å konsolidere lånene dine. På denne måten "kjøper de ut" deler eller hele lånesituasjonen din og slår dem derfor sammen til et enkelt lån
Din e-post er påkrevd slik at vi kan kontakte og sende ut informasjon om søknaden din til deg. Dersom et bud aksepteres, vil bankene også kommunisere med deg via denne e-posten.
Telefonnummeret ditt er påkrevd slik at vi kan gi deg informasjon om søknaden din. Dersom et bud aksepteres, vil bankene også kommunisere med deg ved å bruke dette telefonnummeret.
Ved å starte søknaden, godkjenner jeg både brukeravtale og privacy policy, og bekrefter mitt norske statsborgerskap.
Totalt lånebeløp

310000 kr

           
nedbetalningstid

5 år

Eksempel: Renten er variable og settes individuelt. 0 kr over 5 år, nom. NaN%, eff. 0% kost. 0 kr, tot. 0 kr. Nedbet tid 1-15 år. Eff.rente: 6,82%-48,76%.

Trygt og sikkert
Formuesskatt
Verdisettingsrabatt
Gjeldsfradrag
Formuesskatt
Verdisettingsrabatt
Gjeldsfradrag

Formuesskatten i Norge har økt de siste årene, noe som har ført til misnøye blant de rikeste i samfunnet. Mange flytter formuer og bedrifter til Sveits på grunn av endringene i skatteregler og uforutsigbarhet. Dette kan føre til at Norge mister inntekter og næringsliv.

Formuesskatten er ment å bidra til omfordeling av formue, men den fungerer kanskje ikke så effektivt som ønsket. Noen mennesker har formue, men ikke nødvendigvis likviditet til å betale skatten, og dette har vært et omdiskutert tema i samfunnsdebatten.

Hva må du betale formuesskatt på? 

I Norge må du betale formuesskatt på din nettoformue. Formuesverdien beregnes ved å ta hensyn til verdien av dine eiendeler og fratrekke dine gjeldsforpliktelser. Her er en oversikt over noen av hovedelementene som inngår i beregningen av formuesverdien:

 • Eiendom: Verdien av fast eiendom, som boliger, fritidseiendommer og næringseiendommer, inngår i formuesverdien. Du kan få fradrag for gjeld knyttet til disse eiendommene.
 • Bankinnskudd og kontanter: Kontanter og innskudd i norske og utenlandske banker inngår i formuen din.
 • Aksjer og aksjefond: Verdien av aksjer og andeler i aksjefond skal inkluderes i formuesberegningen.
 • Verdipapirer: Obligasjoner, sertifikater og lignende finansielle instrumenter bidrar til formuesverdien.
 • Næringsvirksomhet: Dersom du eier eller deltar i en næringsvirksomhet, inngår virksomhetens nettoverdi i formuen din.
 • Forsikrings- og pensjonsavtaler: Visse forsikringspoliser og pensjonsavtaler kan påvirke formuesverdien din, avhengig av avtalens karakter.
 • Gjeld: Gjeldsforpliktelser, som lån og kreditter, trekkes fra i beregningen av formuesverdien.

Det er viktig å merke seg at det finnes visse unntak og særregler for formuesskatten i Norge. For eksempel er visse typer formue, som såkalte “arbeidsrelaterte aksjer” og “næringsrelatert formue,” delvis unntatt fra formuesbeskatning. Det er også en skattefri minstegrense, som betyr at du ikke betaler formuesskatt hvis din nettoformue er under denne grensen.

Når må du betale formuesskatt?

I Norge skal formuesskatten normalt betales årlig. Skatteåret følger kalenderåret, og fristen for innbetaling av formuesskatten for personlige skatteytere er vanligvis 31. mai hvert år. Det betyr at du må levere skattemeldingen din (tidligere kalt selvangivelsen) innen 30. april, med mindre det er innvilget utsettelse. Skattemelding inneholder informasjon om din formue og gjeld, og det er på grunnlag av denne informasjonen at skattemyndighetene beregner hvor mye du skal betale i formuesskatt.

Det er viktig å merke seg at fristen for å levere skattemeldingen og betale formuesskatten kan variere, og det kan være lurt å dobbeltsjekke fristene for det aktuelle året på Skatteetaten sine nettsider eller ved å kontakte skattemyndighetene direkte. Det er også mulig å søke om utsettelse av fristen for innlevering av skattemeldingen, men dette må gjøres før den opprinnelige fristen.

Hvordan redusere hva du betaler i formuesskatt

Reduksjon av formuesskatten i Norge er et politisk mål for mange, og det finnes flere lovlige strategier og tiltak du kan vurdere for å minimere beløpet du må betale. Her er noen vanlige måter å redusere formuesskatten på:

 • Gjeldsfradrag: Gjeldsfradraget er en av de mest effektive måtene å redusere formuesskatten på. Jo mer gjeld du har, jo lavere blir formuesskatten. Dette kan inkludere boliglån, forbrukslån, eller annen gjeld. Det er viktig å merke seg at gjelden må være reell og dokumenterbar.
 • Eiendomsstruktur: Mange velger å organisere sin eiendomsportefølje ved å opprette aksjeselskaper eller holdingselskaper for å eie eiendommene. Dette kan gi visse skattefordeler, men det er viktig å søke profesjonell rådgivning da skatteregler kan endre seg, og det kan være komplekse juridiske og økonomiske konsekvenser.
 • Eiendomsskatt: Dersom du eier verdifulle eiendommer som ikke gir inntekt, kan det være fornuftig å vurdere om du trenger alle eiendommene. Å selge eller overføre eiendommer kan bidra til å redusere formuesskatten.
 • Skatteoptimalisering av investeringer: Du kan velge investeringer som gir lavere formuesverdi enn andre. For eksempel, aksjer i unoterte selskaper (AS) kan ha redusert formuesverdi i visse tilfeller.
 • Bruk av gjeldsfinansiering: Bruk av lån for å finansiere kjøp av formuesgoder som aksjer eller eiendom kan bidra til å redusere netto formue og dermed formuesskatten.
 • Gaver og arv: Å gi gaver til arvinger eller donere til veldedige organisasjoner kan redusere formuesverdien din. Husk at det er visse grenser og regler for gaver og arv som må følges.
 • Pensjonssparing: Pensjonssparing i godkjente pensjonsordninger gir visse skattefordeler og kan redusere formuesskatten. Dette inkluderer for eksempel IPS (individuell pensjonssparing) og OTP (obligatorisk tjenestepensjon).
 • Profesjonell rådgivning: Skatteregler kan være komplekse, og det kan være lurt å søke råd fra en skatteadvokat eller økonomisk rådgiver som spesialiserer seg på skatteplanlegging for å utvikle en strategi som passer til din økonomiske situasjon.

Det er viktig å merke seg at skattereglene kan endre seg over tid, og det som var en effektiv strategi før, er ikke nødvendigvis like gunstig i dag. Derfor er det viktig å holde seg oppdatert på gjeldende skatteregler og søke profesjonell rådgivning når det er nødvendig å utvikle en effektiv formuesskatteplan.

Beregning av formuesskatt baseres ved nyttår

Formuesskatten i Norge beregnes på grunnlag av den totale nettoformuen til en skattyter ved utgangen av skatteåret. Her er en grunnleggende oversikt over hvordan formuesskatten beregnes:

 • Verdsettelse av formuesobjekter: Først må du fastslå verdien av alle dine formuesobjekter. Dette inkluderer blant annet boliger, hytter, bankinnskudd, verdipapirer, verdifulle eiendeler og annen formue.
 • Fradrag for gjeld: Du kan trekke fra gjeld du har knyttet til formuesobjektene dine. Dette inkluderer boliglån, billån, forbrukslån og andre gjeldsforpliktelser. Dette reduserer den totale nettoformuen din.
 • Skattefri formue: Noen eiendeler kan være unntatt fra formuesskatten, for eksempel aksjer i arbeidende selskaper som du aktivt jobber i. Dette er kjent som “arbeidende kapital” og er skattefritt.
 • Beregning av nettoformue: Nettoformuen beregnes ved å trekke gjeldsbeløpet fra verdien av formuesobjektene og fratre eventuelle skattefrie eiendeler.
 • Formuesskattesatser: Norge har en progressiv formuesskatt, noe som betyr at skattesatsen øker i trinn avhengig av størrelsen på din nettoformue. Desto høyere nettoformue, desto høyere skattesats. Skattesatsene fastsettes av myndighetene og kan endre seg fra år til år.
 • Beregning av formuesskatt: Endelig beregnes formuesskatten ved å multiplisere din nettoformue med gjeldende skattesats. Dette gir deg det beløpet du må betale i formuesskatt for skatteåret.
 • Fradrag og skattefordeler: Det er også visse fradrag og skattefordeler som kan redusere den endelige formuesskatten du må betale. Dette kan inkludere fradrag for formue som er investert i næringsvirksomhet eller fornybar energi, samt andre skattefordeler som kan gjelde for din spesifikke situasjon.

Formuesskatt til kommunen 

Skatteklasse  Formue Sats 
Skatteklasse 0 og 1 0 – 1 7 00 000 kroner 0,0%
1 700 001 kroner og over 0,7%

Hvis du er en enslig skattebetaler, gjelder innslagspunktene i tabellen. Men for ektefeller som blir beskattet sammen for sin samlede formue, blir innslagspunktene doblet.

Formuesskatt til staten

Skatteklasse  Formue Sats 
Skatteklasse 0 og 1 0 – 1 7 00 000 kroner 0,0%
1 700 001 – 20 000 000 kroner 0,3%
20 000 0001 og over 0,4%

Hvis du er en enslig skattebetaler, gjelder innslagspunktene i tabellen. Men for ektefeller som blir beskattet sammen for sin samlede formue, blir innslagspunktene doblet.

Verdisettingsrabatt – fastsetting av formue 

Verdisettingsrabatt, i sammenheng med formuesskatt, refererer til en reduksjon i den totale verdien av en persons formue som brukes for å beregne formuesskatten. Dette gjøres vanligvis fordi visse typer eiendeler kan være vanskelige å verdsette nøyaktig til markedsverdien, eller fordi det er begrensninger i likviditeten til eiendelene. 

Verdsettingsrabatt kan bidra til å senke din totale formuesskatt. Her er hvordan det kan hjelpe deg med å redusere formuesskatten:

 • Redusert eiendomsverdi: Verdsettingsrabatt gir en reduksjon i verdien av visse eiendeler, som boliger og næringsbygg. Dette betyr at eiendommens verdi i beregningen av formuesskatten blir lavere enn den faktiske markedsverdien.
 • Lavere grunnlag for formuesskatt: Med verdsettingsrabatt blir det lavere grunnlaget for beregning av din totale formuesskatt. Dette er fordi den reduserte verdien av eiendelene dine fører til at du blir skattlagt på en lavere nettoformue.
 • Gjeldsreduksjon: Noen ganger reduseres også gjeldsfradraget på grunnlag av verdsettingsrabatten. Dette kan føre til at du får et lavere fradrag for gjeld i formuesskatteberegningen.

Eksempel: La oss si at du har en bolig med en verdsettingsrabatt på 30%. Hvis boligen din er verdt 1 000 000 kroner, vil den bare bli regnet som 700 000 kroner i formuesskatten. Dette senker grunnlaget for formuesskatten.

 • Fordeling av gjeld: Verdsettingsrabatt kan også påvirke måten gjelden din fordeles på ulike eiendeler. For eksempel, hvis du har gjeld på 1 800 000 kroner, og en del av denne gjelden er knyttet til eiendeler med verdsettingsrabatt, blir gjeldsfradraget redusert forholdsmessig.
 • Samlede eiendeler: Hvis du er gift eller har en partner, kan verdsettingsrabatt påvirke samlede eiendeler og gjeld for begge. Dette kan ytterligere påvirke formuesskatten din avhengig av eiendelene og gjelden til begge parter.
 • Økonomisk planlegging: Ved å dra nytte av verdsettingsrabatten kan du utføre en mer effektiv økonomisk planlegging for å redusere din totale formuesskatt. Dette kan inkludere omstrukturering av eiendeler og gjeld for å maksimere rabatten.

Det er viktig å merke seg at mens verdsettingsrabatt kan bidra til å senke formuesskatten, bør du alltid være sikker på at du følger gjeldende skatteregler og forskrifter og vurdere din økonomiske situasjon grundig med en skatteekspert for å sikre at du maksimerer fordelene innenfor lovens rammer.

Spørsmål og svar – Formuesskatt 2023

Hva er inkludert i beregningen av formuesverdien når det gjelder formuesskatt i Norge?

Formuesverdien i Norge inkluderer verdien av eiendom, bankinnskudd, aksjer, verdipapirer, næringsvirksomhet, forsikrings- og pensjonsavtaler, samt gjeldsforpliktelser.

Hvordan beregnes formuesskatten, og hva er skattesatsene?

Formuesskatten beregnes ved å multiplisere din nettoformue med gjeldende skattesats. Skattesatsene varierer avhengig av størrelsen på din nettoformue, med ulike satser for staten og kommunen.

Hvordan kan man redusere formuesskatten sin?

Formuesskatten kan reduseres ved å utnytte gjeldsfradrag, vurdere eiendomsstruktur, vurdere salg eller overføring av eiendom, velge skatteoptimale investeringer, bruke gjeldsfinansiering og vurdere gaver og arv som reduserer formuesverdien.

Hva er verdsettingsrabatt og hvordan kan det bidra til å senke formuesskatten?

Verdsettingsrabatt er en reduksjon i verdien av visse eiendeler som brukes for å beregne formuesskatten. Det kan senke formuesskatten ved å redusere eiendommens verdi, grunnlaget for skatten og gjeldsfradraget, og dermed redusere den totale skatteplikten.

Bankene vi sammenligner

Vis mer