Det du trenger å vite om realrente

Angi beløpet for dette lånet.
kr
Omtrentlig kostnad  5 år
kr 0/md*
+
Våre partnere kan gi deg en gunstigere rente hvis du velger å konsolidere lånene dine. På denne måten "kjøper de ut" deler eller hele lånesituasjonen din og slår dem derfor sammen til et enkelt lån
Din e-post er påkrevd slik at vi kan kontakte og sende ut informasjon om søknaden din til deg. Dersom et bud aksepteres, vil bankene også kommunisere med deg via denne e-posten.
Telefonnummeret ditt er påkrevd slik at vi kan gi deg informasjon om søknaden din. Dersom et bud aksepteres, vil bankene også kommunisere med deg ved å bruke dette telefonnummeret.
Ved å starte søknaden, godkjenner jeg både brukeravtale og privacy policy, og bekrefter mitt norske statsborgerskap.
Totalt lånebeløp

310000 kr

           
nedbetalningstid

5 år

Eksempel: Renten er variable og settes individuelt. 0 kr over 5 år, nom. NaN%, eff. 0% kost. 0 kr, tot. 0 kr. Nedbet tid 1-15 år. Eff.rente: 6,82%-48,76%.

Trygt og sikkert
Beregning av realrente
Høy inflasjon reduserer kostnaden
Husk skattefradraget
Beregning av realrente
Høy inflasjon reduserer kostnaden
Husk skattefradraget

Begrepet realrente, også kalt reell rente, kan lett oppfattes som en vesentlig faktor når det kommer til lån og sparing. Navnet tilsier at dette er renten som beskriver hva et lån faktisk koster, men i praksis er realrenten kun et mål som sier noe om de fremtidige utsiktene i forbindelse med lånet, og ikke til en låntakers kostnader på kort sikt.

Hva ligger i begrepet realrente?

Realrenten er nominell rente korrigert for inflasjon og skatt, og det er som oftest renter på boliglån som er utgangspunktet for denne rentefaktoren. Inflasjon er et begrep som brukes for å beskrive prisøkning i form av vedvarende vekst i det generelle prisnivået og fall i verdien av penger. Man skulle dermed tenke seg at realrenten vil øke hvis inflasjonen går opp, men slik er det altså ikke. Tvert imot vil realrenten bli lavere hvis inflasjonen stiger, og dermed får man lavere rente, men man må også betale mer for varer og tjenester. Selv om realrenten skal fortelle hvor mye et lån vil koste reelt sett, sier ikke begrepet noe om hvor dyrt eller billig et lån er på kort sikt, og dermed får det mindre betydning for folk flest. I forbindelse med innskudd, er realrenten den reelle avkastningen, altså avkastningen justert for inflasjon og skatter. Når realrenten skal beregnes er det normalt å bruke konsumprisindeksen som justeringsfaktor for inflasjonen.


Beregning av realrente

Den enkleste formen for beregning av realrente er som følger:

R = N – I

der

R = realrente
N = nominell rente
I = inflasjon

Med eksempelvis 4,5% nominell rente og 2,5% inflasjon, vil realrenten da bli 2,0%. Denne beregningen er ikke helt nøyaktig fordi man ikke har tatt hensyn til realavkastningens kjøpekraft. Den egentlige formelen for å beregne realrente er vist under, men det påfølgende eksemplet viser at det ikke skiller stort på resulatetene. Formel for beregning av realrente:


Realrente = ( N– I ) / (1 + I / 100)

Hvis man også her går ut fra 4,5% nominell rente og 2,5% inflasjon, vil realrenten i dette tilfellet bli 1,95%.

Etter skatt formel

Når man tar hensyn til skatt, vil formelen se noe annerledes ut enn slik det er vist over. Formelen for nominell rente: Nominell rente etter skatt = nominell rente før skatt * (1 – skatteprosent) Realrente etter skatt blir dermed som følger:

Realrente etter skatt = ((N * (1 – S) )– I ) / (1 + I / 100)

der

N = nominell rente
I = inflasjon
S = skatteprosent


Realrenten og den beste renten

Det er ikke alltid så lett å se sammenhengen mellom realrenten og renten man betaler på et lån eller får som avkastning ved sparing. Allikevel kan tallene fra boliglånsstatistikken i 2016 gi et eksempel på hvilken effekt realrenten har på økonomien. I 2016 var det nemlig svært lønnsomt å ha boliglån fordi realrenten etter skatt var negativ hele året, og boligprisene steg kraftig. Realrenten etter skatt tilsvarer nominell rente fratrukket inflasjon og eventuelle skatter, og hvis dette resultatet blir negativt, får man helt enkelt betalt for å låne penger. I praksis vil dette bety at et lån vil bli mindre for hvert år så lenge realrenten er negativ, selv med avdragsfrihet. Realrenten er et signal på hvilken belastning et lån vil gi i fremtiden, og en positiv realrente er et signal på at denne belastningen vil synke sakte i tiden fremover, mens en negativ realrente indikerer at den vil reduseres raskere.

Negativ realrente og sparing

En negativ realrente vil naturligvis ha motsatt effekt på sparing sammenlignet med lån. Ved lavere renter får man mindre avkastning på innskudd, og en negativ realrente vil bety at pengene man sparer blir mindre verdt. Ekspertenes råd er som regel at man først bør prioritere å betale ned på lån, og deretter tenke på å spare, og med en negativ realrente vil dette gjelde i større grad.

Hvordan sammenligne flere banker?

Da man skal låne penger, er det en stor fordel å få så lav rente som mulig og gode betingelser i låneavtalen. Ved å bruke en låneformidler som Sambla, øker man sjansen sin for å oppnå akkurat dette. Sammenligning av flere banker og personlig rådgivning er bare noen av fordelene med å bruke Sambla’s formidlingstjenester.

Fordeler med å låne penger via Sambla:

  • Det er helt kostnadsfritt
  • Du binder deg ikke til noe
  • Det er enkelt å samle lån
  • Du får personlig rådgivning
  • Sambla samarbeider med flere ulike banker og långivere
  • Du kan låne penger på en rask og trygg måte

Spørsmål og svar - Realrente

Hva er realrente?

Realrente er vanlige rente fratrukket skattefordel og inflasjon. Det skal da gi et uttrykk for hva lånet egentlig koster når man inkluderer effekten av disse faktorene.

Hva er skattefradraget på lånerenter?

Per 2023 kan du trekke fra 22% av det du betaler i renter.

Bankene vi sammenligner

Vis mer